Utbildning

Kursplan för Ekonomisk historia: Masteruppsats

Economic History: Master's Thesis

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH412
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-01-11
 • Inrättad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 03, 2010
 • Behörighet: Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, ekonomisk-historisk inriktning, med tre av de fyra färdighetskurserna inom programmet avklarade.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Denna kurs ingår i masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot ekonomisk historia. Kursen kan inte läsas som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna


 • med utgångspunkt i forskningsläget inom ett ekonomisk-historiskt problemområde formulera relevanta och kritiskt prövande frågeställningar samt operationalisera dessa.

 • med hög grad av självständighet och användning av relevant metod avgränsa, utforma och genomföra en vetenskaplig undersökning som svarar mot formulerad frågeställning och som har hög relevans för forskningsområdet.

 • självständigt författa och i seminarium försvara en vetenskaplig uppsats.

 • självständigt genomföra en uppsatsopposition.

 • presentera egen uppsats-PM samt aktivt och konstruktivt bidra i seminariediskussioner kring andra studenters PM och uppsatser.

Innehåll

Kursen innefattar att självständigt författande och försvar av uppsats, opposition på annan students uppsats samt aktivt seminariedeltagande.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning samt deltagande i seminarieverksamhet.

Examination

Examinationen sker genom uppsatsarbete och aktivt seminariedeltagande. Graderade betyg ges på kursen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2010

Enligt överenskommelse med handledare.