Utbildning

Kursplan för Geografins idéutveckling

Theory and Methodology in Geography

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU047
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geografi A1N, Kulturgeografi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-04-28
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2011-06-14
 • Reviderad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 36, 2011
 • Behörighet: Antagen till masterprogram i geografi och/eller masterprogram i samhällsvetenskap; inriktningarna kulturgeografi eller samhällsplanering.
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på Masterprogram i geografi, Masterprogram i samhällsvetenskap: kulturgeografi samt Masterprogram i samhällsvetenskap: samhällsplanering.

Mål

Utbildningens mål och syfte är att träna de studerande att analysera geografiska problem med hjälp av samhälls- och naturgeografisk teori och metodik.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- självständigt diskutera och analysera geografiska frågeställningar i ett allmänt vetenskapsteoretiskt perspektiv
- diskutera den geografiska idéutvecklingen från olika tidsperioder
- diskutera val av metod vid en geografisk undersökning
- analysera geografiska problem med hjälp av geografisk teori och metodik
- självständigt diskutera och behandla geografiska frågeställningar
- aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av eget arbete.

Innehåll

Kursen ger en fördjupad kunskap om idéutvecklingen inom geografin och dagens geografiska utmaningar. De studerande läser ett antal arbeten från olika tidsperioder vilka varit av grundläggande betydelse för ämnets framväxt och dess teoretiska och metodologiska utveckling. Dessa arbeten diskuteras och analyseras tillsammans med inlägg av andra forskare som anknyter till desamma. I kursen ingår också att få kunskap om den aktuella vetenskapsteoretiska debatten inom olika geografiska teman.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, exkursioner, rapportskrivande och övningar.

Examination

Kursen examineras både skriftligt och muntligt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.