Utbildning

Kursplan för Projekt i fysik och astronomi

Project in Physics and Astronomy

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA193
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: 120 hp varav 60 hp fysik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter kursen ska studenten kunna


 • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av fysiken

 • söka, tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur

 • avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer

 • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk i vetenskaplig form

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten


 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet

 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs


Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en muntlig och skriftlig presentation av projektarbetet vid ett seminarium. Projektets svårighetsgrad och utförande, i relation till kursens omfattning, är tillsammans med den skriftliga och muntliga presentationen betygsgrundande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Kursplaneversioner