Utbildning

Kursplan för Mat, hälsa och kommunikation

Food, Health and Communication

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HK045
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kostvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för kostvetenskap
 • Gäller från: vecka 43, 2011
 • Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om sammanlagt minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (därav minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande kurser.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen är en ämneskurs inom samhällsvetarmastern med inriktning mot kostvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs på avancerad nivå. Kursen ges på halvfart under första delen av terminen.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna förklara, illustrera och värdera kommunikationsprocesser i relation till mat och hälsa
- kunna planera och genomföra en hälsoaktivitet samt bedöma och värdera denna ur ett kommunikativt perspektiv
- utifrån olika teoretiska perspektiv föreslå, motivera och värdera olika kommunikationsmetoder inom området mat och hälsa i relation till olika målgrupper

Innehåll

Kursen fokuserar på de möjligheter och barriärer som kan uppstå vid kommunikation om mat och hälsa. Inom kursen behandlas målgruppers förtroenden för olika informationskällor och informationsbarriärer som kan uppstå vid kommunikation med olika målgrupper. Ett särskilt intresse riktas mot sårbara grupper. I kursen belyses olika kommunikationsmetoder såsom riktad och skräddarsydd kommunikation samt hur dessa kan värderas. Under kursen behandlas olika faser i planering och genomförande av Community Intervention.

Undervisning

Undervisningen baseras till stor del på självstudier vilket stöds av föreläsningar och seminarier. Såväl muntlig som skriftlig kommunikation tillämpas i form av grupparbete och självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker muntligt samt skriftligt i form av rapport. Inom ramen för kursen anordnas två examinationstillfällen. Efter terminen finns ytterligare ett examinationstillfälle. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie tillfälle. Som betygsgrader används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd krävs därutöver att studenten visat särskilt god förmåga till kunskapsinhämtning och att ur olika perspektiv problematisera, se samband och resonera för sina ställningstaganden inom ämnet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 49, 2012

 • Jarlbro, Gunilla Hälsokommunikation : en introduktion

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bennett, Peter Risk communication and public health

  2nd ed.: Oxford: Oxford University Press, c2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kreuter, Matthew. Tailoring health messages : customizing communication with computer technology

  Mahwah, N.J.: L. Erlbaum, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Community Health Information in Europe Barbara Freytag-Leyer, Monika Alisch Kassel: Kassel University press GmbH, 2011, 210 s. ISBN: online: 978-3-86219-103-1 http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-102-4.volltext.frei.pdf Obligatorisk