Utbildning

Kursplan för Immunologi med transfusionsmedicin

Immunology and Transfusion Medicine

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 12 högskolepoäng
  • Kurskod: 3MG042
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
  • Inrättad: 2011-11-08
  • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
  • Gäller från: vecka 36, 2011
  • Behörighet: För tillträde till läsår 2 krävs godkända kurser omfattande 40 högskolepoäng samt maximalt rest på ett praktiskt prov och 2 tentamina.
  • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring i högskoleförordningen (2006:1053). Kursen ges i termin 4 i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de grunder i immunologi och transfusionsmedicin och tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning och vid laboratorieverksamhet inom klinisk transfusions- och transplantationsområdet samt för att kunna tillgodogöra sig fördjupade kunskaper inom området.

Mål

Färdigheter och förmågor

Immunologi

Efter avslutad kurs skall den studerande;

- praktiskt kunna omsätta grundläggande teori inom cellulär och molekylär immunologi
- kunna visa förmåga att självständigt inhämta och muntligt presentera fakta
- kunna skriftligt redogöra för använd metodik samt tolka erhållna resultat
- kunna utföra vanligt förekommande immunokemiska analystekniker utifrån laborationshandledning

Transfusionsmedicin

- kunna praktiskt använda teoretiska kunskaper i basal transfusionsmedicin utifrån laborationshandledning
- visa förmåga att självständigt inhämta och muntligt presentera fakta
- kunna skriftligt redogöra för använd metodik samt tolka erhållna resultat
- kunna diskutera relevanta problem inom ämnet

Kunskap och förståelse

Immunologi

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;

- redogöra för immunförsvarets uppbyggnad och funktion hos människa på molekylär nivå, cellulär nivå, organ och organismnivå
- redogöra för de patofysiologiska mekanismerna bakom de vanligast förekommande immunologiska sjukdomarna
- redogöra för bakgrund, princip och utförande av grundläggande och vanligt förekommande laboratoriemetodik baserad på immunokemiska analystekniker
- diskutera immunsystemets roll vid olika immunologiskt betingade sjukdomstillstånd såsom överkänslighet, autoimmunitet, immunbrist samt immunitet mot mikroorganismer
- förklara teorin bakom framställning av antikroppar
- visa viss kunskap om aktuell forskning inom området och sambandet mellan forskning och klinisk tillämpning

Transfusionsmedicin

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;

- redogöra för bakgrund, princip och utförande av grundläggande och vanligt förekommande laboratoriemetodik inom transfusionsmedicin
- beskriva blodgruppssystemens genetik och AB0-systemets uppbyggnad
- förklara Rh-systemet och D antigenets betydelse inom transfusionsmedicin
- redogöra för bildandet av antikroppar inom de olika blodgruppssystemen
- redogöra för blodkomponentframställning
- visa viss kunskap om aktuell forskning inom området och sambandet mellan forskning och klinisk tillämpning
- följa de lagar och förordningar som styr transfusionsmedicin och blodverksamhet
- kunna ge exempel på kvalitetssäkringsmetoder i transfusionsmedicin

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;

- visa ett etiskt, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i bemötandet av blodgivare

Innehåll

- Immunförsvarets och immunsystemets organisation, immunsystemets molekylära och cellulära grunder.
- Monoklonala antikroppar, vacciner.
- Det naturliga immunförsvaret och deras komponenter, immungenetik, cellsamverkan.
- Överkänslighetsreaktioner, autoimmunitet, immunbristsjukdomar, transplantationsimmunologi, tumörimmunologi.
- Analysmetoder baserade på antigen-antikroppsreaktioner.
- AB0 och Rh-systemets biokemi, genetik, antikroppsbildning, betydelse vid transfusion, graviditet och transplantation.
- Övriga blodgruppssystems biokemi, vanliga antigen, betydelse vid transfusion och graviditet.
- De vanligaste blodgruppsserologiska teknikerna, betydelse av immunoglobulinklass, felkällor
- Blodgivning, blodkomponenters framställning, förvaring och kontroll.
- Organisationen kring logistik och kvalitetssäkring vid blodgivning och transplantation.
- Relevant lagstiftning
- Etiska frågeställningar i samband med blodgivning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, fallbeskrivningar, gruppövningar, seminarier och studiebesök.

Examination

Examination sker som enskilt skriftligt och praktiskt prov. För betyget godkänd krävs dessutom godkända seminarier och laborationer samt deltagande i obligatoriska moment. Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursledare: Jaan Hong telefon 018-6113264 (jaan.hong@igp.uu.se)

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 46, 2015

Litteratur

Medicinsk mikrobiologi och immunologi. Författare: Brauner,.... Studentlitteratur. Artikelnummer: 31941-01; ISBN:9789144038681 Utgivningsår: 2015 Sidantal:824 https://www.studentlitteratur.se/#9789144038681/Medicinsk+mikrobiologi+och+immunologi/tipsa/ Referenslitteratur: Rudmann: Textbook of blood banking and transfusion medicine. Vetenskapliga artiklar. Bränden, Andersson: Grundläggande immunologi, 3.e uppl. Daniels, Bromilow: Blodgruppsserologi.

Versioner av litteraturlistan