Utbildning

Kursplan för Fördjupningskurs I

Advanced Course I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG041
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-11-08
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Reviderad: 2012-01-12
 • Reviderad av: Institutionen
 • Gäller från: vecka 01, 2012
 • Behörighet: För tillträde krävs godkända kurser motsvarande årskurs 1 och 2 i programmet omfattande 90 högskolepoäng, godkända praktiska prov samt maximalt rest på 2 tentamina varav högst 1 från årskurs 1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring i högskoleförordningen (2006:1053).
Kursen ges i termin 6 i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska fördjupningsstudier inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen syftar till att studenterna fördjupar och breddar sig i ett av studenten valt ämne från tidigare genomgångna kurser på 61-150 högskolepoängsnivå samt till att öva praktiska färdigheter i vetenskaplig skriftlig och muntlig presentation. Studenternas övningar syftar till att visa att de kan tillgodogöra sig avancerad teori inom valt område.

Mål

Syfte/Mål

Färdighet och förmågor
Efter avslutad kurs skall den studerande;

- kunna visa förmåga att inhämta och muntligt presentera fakta från vetenskapliga databaser
- kunna visa förmåga att i grupp planera och fördela gemensamma arbetsuppgifter
- kunna visa förmåga att skriftligt redovisa vetenskaplig fakta
- kunna visa förmåga att ge positiv och konstruktiv feedback på vetenskapligt baserad text
- kunna utforma laboratorieprotokoll utifrån en vetenskaplig artikel
- kunna uppvisa fördjupad kunskap och förståelse i valt ämnesområde
- kunna leda och sammanfatta ett seminarium

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna;

- redogöra muntligt och besvara frågor om sin fördjupning inom huvudområdet på ett sätt som visar fördjupad kunskapsförståelse
- muntligt och skriftligt redovisa sitt fördjupningsområde på ett sätt som visar att studenten inhämtat fakta ur olika vetenskapliga texter och kan dra självständiga slutsatser baserade på inhämtade vetenskapliga fakta
- redogöra för utformningen av ett laboratorieprotokoll och visa förståelse för hur standard operating procedures (SOP) fungerar i laboratoriemiljö.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna visa ett etiskt, mångfalds- och jämställt bemötande av kollegor och visa en mogen hantering av konflikter som uppstår i planering och utförande av grupparbete.

Innehåll

- fördjupade metodstudier i valt ämnesområde
- databassökningar
- skriftlig och muntlig framställning av vetenskaplig fakta
- positiv och konstruktiv feedback
- utformning av laboratorieprotokoll
- utformning och ledning av seminarium

Undervisning

Grupparbete, självstudier, muntliga och skriftliga presentationer samt seminarier.

Examination

Examination sker i seminarieform. För betyget godkänd krävs godkänd medverkan i seminarier, inklusive examinationsseminariet, godkänt laboratorieprotokoll, samt godkända skriftliga och muntliga presentationer.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursledare: Jaan Hong telefon 018-6113264 (jaan.hong@igp.uu.se)

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 51, 2012

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar Produktblad och metodbeskrivningar