Utbildning

Kursplan för Jaget, gruppen och samhället

Theories of Social Psychology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC034
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-05-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2012
 • Behörighet: Grundexamen om minst 120 poäng/180 hp, varav minst 60 p/90 hp inom samhällsvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha fördjupat sin förmåga att formulera och analysera problemställningar från socialpsykologiska utgångspunkter
• ha fördjupade kunskaper om socialpsykologisk teori
• ha utvecklat förmåga till kritisk reflektion över socialpsykologisk teoriutveckling
• ha utvecklat fördjupad kunskap och insikt om samhällets betydelse för identitetsskapande

Innehåll

Syftet med kursen är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om socialpsykologiska teorier samt förmåga att på ett kvalificerat sätt formulera och analysera problemställningar från socialpsykologiska utgångspunkter.
I kursen behandlas olika socialpsykologiska perspektiv. Perspektiven ställs mot varandra för att analyseras och prövas teoretiskt, deras praktiska tillämpbarhet prövas också mot de nya konstellationer av den lilla gruppen, som det moderna samhället gett upphov till. Med denna utgångspunkt studeras det samtida samhällets behov av socialpsykologiska teoretiska perspektiv samt samhällets påverkan på den enskilda människans identitet.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning och/eller inlämningsuppgifter och seminarier. Hemskrivningar och inlämningsuppgifter som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar från att resultatet är tillgängligt för studenten.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk kurs för studerande inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med ingång sociologi

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2012

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.