Utbildning

Kursplan för Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Biology for Teachers in Years 7-9, 45 credits (1-45). Included in the Teacher Initiative

Kursplan

Beslut och riktlinjer

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i Lärarlyftet II.
Målgrupp: Du som har lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de olika delarna inom det biologiska fältet: fysiologi, cellbiologi, ekologi, systematik/evolution, floristik/faunistik och genetik
 • tillämpa aktuella biologiska ämneskunskaper i de genomgångna ämnesområdena med tyngdpunkt på grundskolans ämnesplaners innehåll
 • integrera och använda digitala resurser både som ett undervisningsredskap och som en kunskaps- och faktabas
 • använda ett genusmedvetet förhållningssätt i naturvetenskaplig undervisning och i bruket av naturvetenskapliga läromedel
 • tillämpa olika examinationsformer, samt bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i biologi med hjälp av dessa

Innehåll

Kursen ska ge den grundläggande ämnesbredden som finns inom biologi dvs. systematik/evolution, ekologi, fysiologi, genetik, cellbiologi, samt floristik/faunistik. Den kommer även att behandla: pseudovetenskap, ämnesdidaktik, digitala resurser, betyg och bedömning, samt aktuellt och nytt inom biologin (ex. genteknik, immunologi, toxikologi)

Undervisning

Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier och exkursioner. Floristik och faunistik är förlagd till sommaren. Inläsning, samt nätbaserad undervisning och handledning mellan träffarna.

Examination

Kursen består av ett antal delkurser, som till stor del motsvaras av titeln på de fysiska träffarna. De biologiska ämnesteoretiska delarna ("Biologisk mångfald, systematik och evolution (5 hp)"; "Ekologi (5 hp)"; "Cellbiologi och genetik (8 hp)"; "Fysiologi (8 hp)") tenteras med skriftliga och/eller muntliga prov enligt meddelande vid kursstart. "Aktuellt i biologi i kontextbaserad utformning (3,5 hp)" examineras i seminarieform. "Ämnesdidaktik (5 hp)" examineras i seminarieform, men knyts också ihop med det teoretiska kursinnehållet med ett projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt (3 hp).
Sommarkursdelen "Floristik och faunistik (7,5 hp)" examineras med separata tentamina för floristiska och faunistiska moment, såsom artkunskap, familjekunskap och färdighet i artbestämning med bestämningslitteratur.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 45, 2012

 • Reece, Jane B.; Campbell, Neil A. Campbell biology : Jane B. Reece ...

  9th ed.: Boston: Benjamin Cummings / Pearson, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andersson, Björnd 1939- Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst