Kursplan för Geografi A

Geography A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU064
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geografi G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Gäller från och med höstterminen 2013.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
− Redogöra för utvecklingsteoretiska synsätt i ett rumsligt perspektiv.
− Redogöra för genusaspekter av globalisering och utveckling.
− Analysera statistiskt material om hinder och möjligheter för länders sociala, ekonomiska och politiska utveckling.
− Analysera naturlandskapets bildningssätt och processer.
− Redogöra för hur klimatsystemet är nära sammanlänkat med världshavens strömmar.
− Redogöra för stadstillväxtens förutsättningar under olika tidsepoker och i olika delar av världen.
− Redogöra för utvecklingen av stadens fysiska form i modern tid och kunna relatera denna till ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.
− Särskilja och analysera olika former av urbanisering vad gäller den preindustriella, industriella och postindustriella staden.
− Analysera frågor om en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling för staden och dess invånare.
− Analysera kartans historiska och moderna innehåll.
− Beskriva det historiska landskapets särprägel kopplat till olika tidsperioder.
− Redogöra för hur landskap kan beskrivas, upplevas, analyseras och definieras.
− Självständigt göra redovisningar och analyser inom en given tidsram.

Innehåll

Moment 1: Globalisering och utveckling, 7,5 hp
Momentet ger grundläggande kunskaper om globalisering och utveckling i ett rumsligt perspektiv. Studiet av utvecklingsteorier ger en djupare förståelse av tillståndet i världens länder och regioner – socialt, ekonomiskt samt resursmässigt. Särskild vikt läggs vid betydelsen av relationerna mellan produktivt och reproduktivt arbete för samhällsutvecklingen. I momentet ingår även att göra jämförande analyser av ekonomiska och sociala förhållanden mellan länder i olika delar av världen.

Moment 2: Naturlandskapet 7,5 hp
Naturgeografin behandlar dagens landskap, landformer, klimat och vegetationstäcke samt deras förändringar genom naturliga processer och mänsklig påverkan. Inom naturgeografin studeras såväl uppbyggande av jordytans former som de nedbrytande krafterna som omformar bildningarna. Exempel på detta är istiders omformning av landskapet, vulkanism, vattendragens nedbrytande verkan, erosion gjorda av vågor etc. Naturgeografi behandlar även jordens energibalans och de klimatologiska förhållanden som råder på jordklotet.

Moment 3: Stad och landsbygd, 15 hp
Momentet behandlar sociala, kulturella, ekonomiska och politiska aspekter av de rurala och urbana landskapens utveckling, historiskt och i dag. Städer studeras utifrån aspekter som urbaniseringens framväxt i tid och rum, förändringar i den fysiska strukturen samt frågor som rör hållbar utveckling i en urban kontext. Stad och landsbygd studeras i ett historiskt-analytiskt perspektiv där olika sätt att förhålla sig till landskap behandlas. I momentet ingår även kartografihistoriska inslag.

Undervisning

Kursen ges som en nätbaserad utbildning.

Examination

Varje moment examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras genom författande av promemorior samt obligatoriskt deltagande i seminarier. Betyg ges på respektive moment med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på minst 22,5 av kursens högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2013

Globalisering och utveckling 7,5 HP

 • Momsen, Janet Henshall Gender and development

  2. , [rev. and updated] ed.: London: Routledge, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Potter, Robert B. Geographies of development : an introduction to development studies

  3. [revised] ed.: Harlow: Pearson Prentice Hall, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Naturlandskapet 7,5 HP

 • Strahler, Alan H.; Strahler, Arthur N. Introducing physical geography

  Environmental update: New York: John Wiley & Sons, c1996

  Kan ev. komma att ersättas av; An introduction to physical geography and the environment Physical geography and the environment Holden, Joseph 2. ed. : Harlow, England : Pearson Prentice Hall, 2008 - xxxi, 762 s. ISBN:978-0-13-175304-4 (hft.) LIBRIS-ID:10972348

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wastenson, Leif; Fredén, Curt Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Berg och jord

  1. utg.: Stockholm: Sveriges nationalatlas (SNA), 1994

  SNA webbatlas

  utgåva -94 el senare

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Stad och landsbygd 7,5 HP

Artiklar på ca 120 sidor tillkommer. Texter ur Databasen "The International Encyclopedia of Human Geography. 2009 Elseiver Ltd." 200 sidor