Kursplan för Globalisering och utveckling

Globalisation and Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU062
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Gäller från höstterminen 2013.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
− Redogöra översiktligt för betydelsen av kolonialismen och dess arv för relationerna mellan länder.
− Beskriva utvecklingsteoretiska synsätt i ett rumsligt perspektiv.
− Redogöra för genusaspekter av utveckling och globalisering.
− Analysera statistiskt material om hinder för och möjligheter för länders ekonomiska och sociala utveckling.
− Analysera aktuella internationella händelser och skeenden utifrån centrala geografiska begrepp.
− Självständigt skriva redovisningar och analyser inom en given tidsram

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om globalisering och utveckling i ett rumsligt perspektiv. Studiet av utvecklingsteorier ger en djupare förståelse av tillståndet i världens länder – socialt, ekonomiskt samt resursmässigt. Särskild vikt läggs vid betydelsen av sambanden mellan produktivt och reproduktivt arbete. I momentet ingår även att göra jämförande analyser av ekonomiska och sociala förhållanden mellan länder i olika delar av världen.

Undervisning

Nätbaserad utbildning.

Examination

Kursen examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras i form av författande av promemorior samt obligatoriskt deltagande i seminarier. Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga delmoment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på minst 75 % av kursens 7,5 högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2013

Globalisering och Utveckling 7,5HP

 • Momsen, Janet Henshall Gender and development

  London: Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Potter, Robert B. Geographies of development : an introduction to development studies

  3. [revised] ed.: Harlow: Pearson Prentice Hall, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar eller rapporter enligt lärares anvisningar, ca 100 sidor

Ekonomisk Globalisering, 7,5 HP

 • Coe, Neil M.; Kelly, Philip F.; Yeung, Henry Wai-Chung Economic geography : a contemporary introduction

  Malden: Blackwell Publishing, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar eller rapporter enligt lärares anvisningar, ca 300 sidor