Kursplan för Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci C

Undergraduate Thesis

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FG550
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Farmaci G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-27
 • Inrättad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Reviderad: 2012-12-12
 • Reviderad av: Programsamordnare R. Hansson
 • Gäller från: vecka 50, 2012
 • Behörighet: För studerande på Receptarieprogrammet gäller att minst 135 hp inom programmet skall vara godkända, inklusive kursen Galenisk och fysikalisk farmaci, 10,5 hp. För fristående kurs krävs godkända kurser om minst 150 hp varav minst 60 hp inom farmaci inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci. Annan utbildning prövas individuellt.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci

Beslut och riktlinjer

Fördjupningsprojektet kan ingå i receptarieprogrammet 180 högskolepoäng.
Fördjupningsprojektet kan utföras inom eller utom universitetet eller som ett samarbetsprojekt. Ämnet ska fastställas av examinator vid farmaceutiska fakulteten efter samråd med student och handledare. Före kursstart ska val av handledare och arbetets uppläggning godkännas av farmaceutiska fakultetens examinator. Studenten ska vara registrerad vid farmaceutiska fakulteten.
Utöver den obligatoriska skriftliga och muntliga redovisningen av fördjupningsprojektet kan arbetet med projektet också presenteras populärvetenskapligt genom deltagande med en poster eller ett föredrag i ett symposium som anordnas i slutet av terminen.

Ersätter och motsvarar tidigare kursen 3FG211 Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci.

Mål

Studenten ska visa kunskap om aktuell forskning och relevanta metoder inom projektets ämnesområde samt kunskap om vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär

Studenten ska i samråd med handledaren kunna avgränsa en problemställning samt självständigt, och under givna tidsramar, kunna lösa denna genom att arbeta efter en framtagen projektplan

Studenten ska kunna söka, kritiskt värdera och tolka samt sammanställa information på vetenskaplig nivå

Studenten ska kunna redovisa sitt arbete såväl muntligt som skriftligt, på god svenska eller engelska

Studenten ska kunna diskutera resultaten och sätta in dessa i ett större sammanhang med avseende på det farmaceutiska området

Studenten ska visa insikt om behovet av vidare forskning inom ämnesområdet

Innehåll

Ett självständigt arbete som genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Undervisning

Undervisning meddelas i form av individuell handledning, seminarier och litteraturstudier.

Obligatoriska moment: 1. Kursstart. 2. Skriftlig redovisning av fördjupningsprojektet samt muntlig presentation av arbetet genom deltagande i ett av institutionen allmänt utlyst seminarium samt en populärvetenskaplig sammanställning a projektet i form av te x en poster eller ett föredrag.

Examination

Det utförda arbetet redovisas muntligt inför publik samt en skriftlig rapport som har formen av en vetenskaplig uppsats.
För godkänt betyg krävs förutom godkänd uppsats (provkod) också deltagande i samtliga obligatoriska moment (provkod).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.