Utbildning

Kursplan för Kognitionspsykologi I

Cognition I

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS744
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2013
 • Behörighet: Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot psykologi. Inom kandidatutbildning eller motsvarande ska han/hon ha förvärvat grundläggande kunskaper i kognitionspsykologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

· Definiera och beskriva de grundläggande frågor som uppmärksammas i psykologisk forskning om tanke- och kunskapsprocesser hos människor och kunna redogöra för det aktuella forsknings- och kunskapsläget på dessa områden,

· redogöra både för potentialer och för begränsningar hos centrala angreppssätt när det gäller forskning inom kognitionspsykologi, främst informationsprocessmodeller, konnektionistiska modeller, och användningen av funktionell hjärnavbildning,

· återge centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa har utvecklats och modifierats i ljuset av forskning under senare år och

· kritiskt granska kognitionspsykologisk forskning på bas av insikter om det aktuella kunskapsläget, och om begränsningar hos de metoder som är centrala inom området.

Innehåll

Kursen ger en översikt över aktuell forskning om tanke- och kunskapsprocesser och behandlar bl.a. uppmärksamhets-, minnes- och tankeprocesser hos människor. Tonvikten ligger på traditionella symboliska kognitionspsykologiska modeller, men i separata avsnitt behandlas även, dels forskning inspirerad av s k neurala nätverk (konnektionistiska modeller), dels forskning som baseras på funktionell hjärnavbildning.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar som åtföljs av litteraturseminarier. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt med individuella pm, samt förutsätter aktivt deltagande i de seminarieövningar som ingår. Vid examination används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursdeltagare måste delta i minst 75% av seminarietillfällena för betyget godkänd.
Eventuella övriga krav på obligatorisk närvaro framgår kursplan, schema eller av annan information inför kursen. Student som ej uppfyller krav på obligatorisk närvaro ges vanligen tillfälle att ta igen detta vid nästa kurstillfälle.

Vetenskapliga originalarbeten, främst publicerade vetenskapliga artiklar, samt bokkapitel, allt enligt separat litteraturlista som meddelas i anslutning till kursstarten.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.