Utbildning

Kursplan för Psykologiska mätmetoder med mätteori

Theory and Methods for Psychological Measurement

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS745
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2013
 • Behörighet: Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot psykologi. Inom kandidatutbildningen eller motsvarande ska han/hon ha förvärvat grundläggande kunskaper i metod och statistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- redogöra för teoribildningen för psykologisk mätning med avseende på centrala
psykologiska datainsamlingsmetoder
- diskutera och värdera tillförlitligheten i olika typer av psykologiska datainsamlingsmetoder
- kunna välja datainsamlingsmetod och bedöma dess tillämplighet för olika psykologiska problemställningar

Innehåll

Kursen presenterar några centrala mätmetoder inom psykologin – teori och tillämpning - nämligen enkät, intervju, observation, psykofysik, psykofysiologi och rörelsemätning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier och demonstrationer. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Studenten examineras med skriftliga individuella prov. I övrigt förutsätts aktivt deltagande i seminarier och demonstrationer. Betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd tillämpas.

Övriga föreskrifter

Vetenskapliga originalarbeten, främst publicerade vetenskapliga artiklar, samt bokkapitel, allt enligt separat litteraturlista som meddelas i anslutning till kursstarten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.