Utbildning

Kursplan för Patologi och klinisk genetik

Pathology and Clinical Genetics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 11 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PA020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-05-09
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Reviderad: 2013-03-04
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Gäller från: vecka 44, 2011
 • Behörighet: För tillträde till läsår 2 krävs godkända kurser omfattande 40 högskolepoäng samt maximalt rest på ett praktiskt prov och 2 tentamina.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring av högskoleförordningen (2006:1053).
Kursen ges i termin 3 i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning.
Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de teoretiska grunderna och tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning i klinisk patologi och genetik samt för att kunna tillgodogöra sig fördjupade kunskaper inom området.

Mål

Färdigheter och förmågor

Patologi

Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna redogöra för hur den förändrade morfologin i olika vävnader kan användas för diagnostiska syften
- kunna beskriva relevanta cellulära och molekylära förändringar vid vissa sjukdomstillstånd samt hur dessa kan utnyttjas för diagnostiska syften
- kunna visa färdighet i grundläggande och vanligt förekommande laboratoriemetodik inom patologisk verksamhet
- ha tränat kvalitetsbedömning och visa förmåga till enklare tolkning av mikroskopiska preparat och andra analysresultat
- visa förmåga att självständigt presentera fakta genom muntlig och skriftlig framställning
- visa förmåga att självständigt inhämta och värdera fakta

Genetik

Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna visa färdighet för den grundläggande laboratorietekniken inom klinisk genetik
- ha tränat kvalitetsbedömning och visa förmåga till enklare tolkning av mikroskopiska preparat och andra analysresultat
- visa förmåga att självständigt presentera fakta genom muntlig och skriftlig framställning
- visa förmåga att självständigt inhämta och värdera fakta


Kunskap och förståelse

Patologi

Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna redogöra för vanligt förekommande sjukdomar och deras prevalens
- kunna redogöra för de patofysiologiska mekanismerna bakom genomgångna sjukdomars uppkomst
- kunna redogöra för hur man klassificerar tumörer
- kunna redogöra för grundläggande och vanligt förekommande laboratoriemetodik inom diagnostisk patologisk verksamhet
- kunna redogöra för vanligt förekommande laboratoriemetodik inom patologisk verksamhet
- kunna följa de lagar och förordningar som styr den laborativa verksamheten på kliniken för patologi
- vara informerad om organisationen kring logistik och kvalitetssäkring på en patologisk och cytologisk klinik
- ha informerats om aktuell forskning inom området och sambandet mellan forskning och klinisk tillämpning

Genetik

Efter avslutad kurs skall den studerande

- kunna redogöra för genetiska faktorers betydelse för hälsa och sjukdom
- kunna redogöra för olika huvudgrupper av genetiska sjukdomar samt hur dessa nedärvs
- kunna redogöra för hur genetiska skador/varianter diagnostiseras samt den grundläggande laboratorietekniken inom klinisk genetik
- kunna följa de lagar och förordningar som styr genetisk verksamhet
- vara informerad om organisationen kring logistik och kvalitetssäkring på en genetisk klinik
- ha informerats om aktuell forskning inom området och sambandet mellan forskning och klinisk tillämpning


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall den studerande

- visa förståelse för etiska frågor rörande hantering av human vävnad och analysresultat inom klinisk patologisk och genetisk verksamhet

Innehåll

Patologi

Behandlar allmän cellpatologi, patologiska begrepp och terminologi, organrelaterad tumörlära med tumörklassificering, inflammation, degeneration och inlagringssjukdomar, obduktion, preparatutskärning, tekniker för histopatologi inklusive ljusmikroskopisk analys, immunhistokemi, molekylärpatologi, elektronmikroskopi samt cytologisk diagnostik och dess tekniker.

Klinisk genetik

Behandlar arvsmassans organisation och nedärvning, genetiskt betingade sjukdomar, fördjupad kunskap i hur molekylärbiologisk metodik används för gendiagnostik och analys samt metoder för kromosomanalys.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, demonstrationer, seminarier samt studiebesök.

Examination

Examination sker som enskilt teoretiskt och praktiskt prov. För betyget godkänd krävs godkänd examination och även godkända seminarier, grupparbeten och laborationer samt deltagande vid obligatoriska moment. Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursledare: Ingrid Thörn, telefon 070-1679464, e-post ingrid.thorn@igp.se

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2013

 • Core pathology Stevens, Alan; Lowe, James; Scott, Ian S.; Stevens, Alan

  3rd ed.: Edinburgh: Mosby, 2009 [dvs. 2008]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kristoffersson, Ulf Medicinsk genetik : en introduktion

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillhandahållna vetenskapliga artiklar Kompendier