Kursplan för Tillämpad analys av komplexa prover

Applied Analysis of Complex Samples

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB154
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: 120 hp med 90 hp kemi. Separation och masspektrometri, 15 hp, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna

 • förklara och jämföra olika provtagnings- och provberedningsmetoder
 • utföra relevant litteratursökning för en analytisk problemställningen
 • välja, planera och utföra en fullständig analysprocedur för att besvara analytiska frågeställningar med relevans för dagens forskning inom analytisk kemi
 • utvärdera multivariata data
 • redovisa erhållna resultat muntligt på svenska/engelska
 • redovisa erhållna resultat skriftligt på engelska i form av vetenskaplig artikel och som poster
 • utföra laborationsarbete på ett vetenskapligt sätt med relevant dokumentation samt risk och
  säkerhetsbedömning

Innehåll

Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande avancerade metoder för: provtagning, upplösningsförfarande, extraktion, fraktionering, anrikning av komponenter ur sammansatta prov, separationsmetoder, slutbestämning samt utvärdering av resultat. Analys av variationsbidrag i resultat från olika källor med ANOVA. Utvärdering av resultat med multivariata metoder som PCA, PLS. Vetenskaplig litteratur i analytisk kemi.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, projektinriktade laborationer individuellt och i grupp, seminarier, minisymposium och eventuellt studiebesök.
Laborationer, projekt, seminarier, minisymposium och eventuellt studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov (5 hp) anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. Dessutom fordras att laborationsarbetet med projekt redovisats muntligt i form av ett minisymposium och skriftligt i form av en vetenskaplig artikel och en poster. I kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 10 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

Kompendier.