Utbildning

Kursplan för Attack och försvar

Attack and Defence

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 20 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PA014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap G1F, Biomedicin G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Inrättad av: Programkommittén för läkarprogrammet
 • Reviderad: 2013-05-17
 • Reviderad av: Ordförandebeslut Eva Tiensuu Janson
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: För tillträde till ny termin krävs godkända obligatoriska moment från tidigare terminer samt att alla tentamensprov utom en från närmast föregående termin är godkända. Efter studieuppehåll krävs att samtliga kurser på de föregående terminerna är godkända. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning. Nivå: X NIVÅ KAN EJ ANGES Ämne: Medicinsk vetenskap Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om immunsystemets uppbyggnad och funktion, både vid normala förhållanden och vid olika typer av destruktiv inflammation. Kursen skall också ge kunskap om basala patogenetiska mekanismer inkluderande allmän tumörlära, humanpatogena bakterier och virus, avseende förekomst, spridning, förökningsmekanismer, patogenes och behandling.

MÅL FÖR KURSEN
Efter kursen skall studenten kunna:
- redogöra för den normala hematopoesens förlopp och morfologi, samt de perifera
blodcellernas morfologi och funktion så att de symptom som uppkommer vid
hematologiska sjukdomar kan förklaras.
- förklara immunsystemets uppbyggnad och funktion.
- beskriva grundläggande egenskaper hos ett antal viktiga humanpatogena virus och bakterier.
- förstå generella mekanismer och konsekvenser av virusinfektion av cell, organism 
och population och tillämpa denna kunskap i infektionsmedicin.
- förklara egenskaper som bestämmer virus genetiska stabilitet och konsekvenser av många virus snabba evolution för patogenes, virusvaccination och behandling med antivirala medel.
- redogöra för infektionsbiologi, epidemiologi och patogenes vad gäller bakterier, samt hur
bakteriella infektioner kan förebyggas.
- redogöra för hur antibiotika verkar och hur bakterier utvecklar resistens mot dessa
läkemedel.
- redogöra för hur interaktionen mellan agens och infektionsförsvar leder fram till
organpåverkan och klinisk bild.
- redogöra för grundläggande klinisk bild samt diagnostiska strategier vid de vanligaste
infektionssjukdomarna inom luftvägar, mag-tarmkanal, hud och mjukdelar, CNS samt postoperativa infektioner, samt aktivering av kaskadsystemen och klinisk bild, diagnoskriterier och basala behandlingsprinciper vid sepsis/septisk chock.
- förklara basala patogenetiska mekanismer vid nekros, degeneration samt olika typer av inflammation, och integrera denna kunskap för att förklara påverkan på morfologisk bild vid olika sjukdomstillstånd, avstötningsreaktioner och infektiösa tillstånd, samt kunna beskriva olika diagnostiska tekniker inom klinisk patologi.
- förklara grundläggande mekanismer vid tumöruppkomst samt principer för tumör- klassifikation.

Innehåll

Blodbildning; Immunförsvarets delar och reglering; Virologi; Grundläggande bakteriologi; Klinisk bakteriologi; Allmän patologi; Klinisk immunologi; Septiska tillstånd.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, PBL-seminarier, gruppundervisning, laborationer och demonstrationer.

Examination

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se utbildningsplan i studiehandboken.

Kursen avslutas med en skriftlig sluttentamen med olika frågetyper - vanligen essäfrågor, men även kortsvars- och kryssfrågor kan förekomma.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter 2 underkända tentamina.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.