Kursplan för Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt

Term Course 4: Criminal Law and Procedural Law

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JJ304
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB)
 • Inrättad: 2011-04-15
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Reviderad: 2013-04-09
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: vecka 04, 2013
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs att samtliga obligatoriska moment i tidigare terminskurser är fullgjorda och att alla tidigare terminskurser utom en tenterats med godkänt resultat. Om särskilda skäl föreligger kan Juridiska fakultetens dispensnämnd meddela dispens från förkunskapskraven.
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 15 april 2011 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Kursplanen reviderad 22 december 2011 och 9 april 2013. Kursplanen träder i kraft från och med vårterminen 2013.

Allmänt
Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Mål

Straffrätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa

 • kännedom om de centrala principer, som styr straffrättens allmänna läror och straffrättstillämpningen,
 • förmåga att tillämpa brottsbegreppet och de allmänna lärorna,
 • kännedom om brott av central betydelse och sådana som har särskilt intresse,
 • förmåga att se samspelet mellan de allmänna lärorna och de särskilda brotten,
 • kunskap om det straffrättsliga sanktionssystemet samt
 • förmåga att bestämma påföljd i konkreta fall.

Processrätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa

 • kännedom om de processuella grundbegreppen och de allmänna processprinciperna,
 • kännedom om olika rättsliga förfarandens funktioner och huvuddrag,
 • kunskap om rättegångsbalkens uppbyggnad samt
 • förmåga att tillämpa de viktigaste reglerna om förfarandet i allmän domstol.

Övergripande
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa

 • kunskap om samspelet mellan processuell och materiell reglering, särskilt på straffprocessens område,
 • förmåga att i såväl muntlig som skriftlig form inom föreskrivna tidsramar lägga fram material och argumentation angående straff- och processrättsliga problem samt
 • förmåga att relatera rättspolitisk diskussion till rådande reglering, internationell utveckling och pågående reformarbete inom respektive ämnesområde.

Innehåll

Kursen omfattar straffrätt och processrätt som i huvudsak läses seriellt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar, lektionsundervisning, spelade processer, pm-skrivande, handledning och rättegångsbesök. Seminarieundervisningen ges i form av olika sorters seminarier. Undervisningen är baserad på studenternas arbete i basgrupper med tre till fem medlemmar per grupp. Deltagande i seminarieundervisning, basgruppsarbete och spelade processer samt pm-skrivande är obligatoriskt.

Kursföreståndaren kan dispensera från de obligatoriska undervisningskraven om särskilda skäl föreligger. Den närmare uppläggningen av kursen framgår av undervisningsplanen. Kurslitteraturen anges i bilagda förteckning.

Examination

Kursen omfattar 30 högskolepoäng. Examinationen sker på grundval av två moment om vardera 15 högskolepoäng, dels de under kursen obligatoriska muntliga och skriftliga delmoment som anges i undervisningsplanen, dels ett avslutande skriftligt prov (tentamen).

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat såväl i de obligatoriska muntliga och skriftliga momenten (fullgjort obligatorium) som i det skriftliga provet.

Studenternas förväntade studieresultat och kursens betygskriterier framgår av undervisningsplanen eller bilaga till denna.

I undervisningsplanen meddelas också föreskrifter om tillåtna hjälpmedel vid prov och om möjlighet till förnyat prov (omtentamen).

Skriftlig tentamen anordnas vid kursens slut och omtentamen enligt närmare anvisningar i undervisningsplanen. Kursföreståndaren kan, om det av särskilda skäl finns behov, besluta om enskild tentamen, skriftlig eller muntlig. De betyg som ges på kursen är underkänd, U, och de godkända betygsgraderna B, Ba och AB. För betyget godkänt (B) fordras att godkänt resultat uppnåtts beträffande samtliga förväntade studieresultat. För högre betyg (Ba eller AB) fordras att en sammanvägning av de resultat som uppnåtts beträffande de förväntade studieresultaten, enligt examinators bedömning motsvarar det högre betyget.

Disciplinära åtgärder vid fusk
Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under salsskrivningar. Vid hemtentamen eller motsvarande ska tentanden helt på egen hand besvara tentamensfrågorna. Det är även fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen! Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 36, 2014

Terminskurs 4, Straffrätt och processrätt, HT 2014

För all litteratur gäller att om ny upplaga hinner komma ut före kursstart, så skall den nya upplagan användas.

 • Asp, Petter Internationell straffrätt

  Uppsala: Iustus, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Asp, Petter; Ulväng, Magnus Kriminalrättens grunder, 2 upplagan

  Uppsala, Iustus, 2013

  Obligatorisk

 • Brotten mot allmänheten och staten m.m. (Svensk straffrätt IV) Ulväng, Magnus; Jareborg, Nils; Friberg, Sandra; Asp, Petter

  Iustus förlag, 2012

  Obligatorisk

 • Jareborg, Nils; Friberg, Sandra Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

  Uppsala: Iustus, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jareborg, Nils; Zila, Josef Straffrättens påföljdslära

  4., [bearb. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zila, Josef Specialstraffrätten : en introduktion

  8. uppl.: Wolters Kluwer, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelöf, Per Olof; Boman, Robert Rättegång. : H. 2

  8., bearb. uppl.: Stockholm: Norstedt, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelöf, Per Olof; Bylund, Torleif; Edelstam, Henrik Rättegång. : H. 3

  7., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Heuman, Lars Rättegång. : H. 4

  7., omarb. och rev. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Pauli, Mikael Rättegång. : H. 5

  8., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Pauli, Mikael Rättegång I-V. : Supplement

  12. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik Rättegång. : H. 1

  8., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heuman, Lars Specialprocess : utsökning och konkurs

  7., [omarb.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Welamson, Lars; Munck, Johan Rättegång. : 6 Processen i hovrätt och Högsta domstolen

  4., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Övrigt: Visst stencilerat material

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

 • Bylund, Torleif Repetitionskompendium i processrätt : med facit och interaktiva nätfigurer, www.processfig.se

  8. uppl.: Uppsala: Iustus, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan