Kursplan för Kondenserade materiens fysik

Condensed Matter Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA526
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 10, 2014
 • Behörighet: Kvantfysik, Statistisk mekanik och Beräkningsvetenskap I 
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • relatera kristallstruktur och grad av ordning till atombindning och packning,
 • klassificera kondenserad materia efter grad av ordning, med tonvikt på spridningsexperiment,
 • förklara termiska egenskaper såsom värmekapacitet hos fasta ämnen,
 • klassificera kondenserad materia med hjälp av elektriska och transportegenskaper,
 • tillämpa för kursen relevanta koncept på utmaningar inom kondenserade materiens fysik.

Innehåll

Kondenserad materia:

 1. Struktur: kristallina och amorfa material
 2. Bindning: kondenserad materia klassificerad med hjälp av interatomära krafter
Reciproka rummet:
 1. Spridning: ordning på korta och långa avstånd
 2. Reciproka rummet och Brillouin-zoner
 3. Fononer, termiska egenskaper
Elektroner
 1. Fermi-gas av fria elektroner
 2. Energiband
 3. Klassificering av material: metaller/halvledare

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Projektarbete inom ett aktuellt forskningsområde.

Examination

Hemuppgifter (2 hp), muntlig tentamen (1 hp) och projektpresentation (2 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2014