Kursplan för 3D-datorgrafik - teori och tillämpning III

3D Computer Graphics: Theory and Application III

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD043
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-08-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2014
 • Behörighet: 3D-Datorgrafik, teori och tillämpning II
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i utbildningsprogrammet Speldesign och grafik, 120 högskolepoäng.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Kommunicera konstnärliga intentioner och berättelser genom skapande och animation av 3D karaktärer,
 • Visa god förmåga att inom gestaltning i 3D-grafik göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter, såsom bland annat gestaltningen av ”den andre”,
 • Tillämpa sina kunskaper om 2D-concept art för karaktärsdesign och människans anatomi i konstruktionen av 3D-spelkaraktärer och i animationen av dessa,
 • Uppvisa kunskaper och färdigheter inom konstnärlig visuell kommunikation i 3D-grafik med hjälp av linje, form, volym, rumslig gestaltning och texturer,
 • Uppvisa grundläggande kunskaper om och färdigheter i realtidsanimation för spelproduktion samt
 • Uppvisa grundläggande kunskaper om och färdigheter i olika animationstekniker såsom keyframe animation, rotoscoping och motion capture samt kunna motivera sina konstnärliga val när det gäller användningen av en specifik teknik.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och workshops med fokus på konstprinciper och metoder som tillämpas på 3D-karaktärer för spel. Genom en rad praktiska uppgifter och workshops kommer studenterna att tillämpa sina nya kunskaper och färdigheter antingen i grupp eller individuellt, samt analysera sina egna resultat och processer. Kursen introducerar studenterna i goda arbetsmetoder för skapande av 3D-karaktärer för spel och i professionell pipeline

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och work shops med övningar.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och en avslutande reflekterande PM som beskriver kopplingen mellan teori, metod och gestaltningsresultat.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2014

• Goulden, Gavin. 3D Masterclass: The Swordmaster in 3ds Max and Zbrush, the Ultimate Guide to Creating a Low Poly Game Character 3D Total Publishing, 2013. 160 p. ISBN: 978-0956817174

Software requirement:
• 3ds Max or similar. An educational license can be downloaded from http://www.autodesk.com/education/home.
• Substance Painter. A 30 day trial can be downloaded from https://www.allegorithmic.com/buy/download
• Unreal engine. A free copy can be downloaded from: http://unrealengine.com/

Övrig kurslitteratur omfattar ca 60 sidor tillhandahålls av kursens lärare och handledare. Totalt ca 350 sidor.