Kursplan för Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II

English for Teachers in Years 4-6, 30 credits (1-30). Included in the Teacher Initiative II

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 8LF011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Gäller från: vecka 33, 2014
 • Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

 • uppvisa fördjupade kommunikativa färdigheter och lingvistiska kunskaper i engelska
 • uppvisa kunskaper om teorier om språk och lärande och deras relevans för undervisning i engelska i åk 4-6
 • tillämpa olika didaktiska modeller, metoder och tekniker för kreativa och elevaktiva arbetssätt i engelska
 • analysera styrdokumenten i engelska samt aktivt och självständigt omsätta läro- och kursplanemål i relevant undervisningsinnehåll
 • analysera mål och bedömningskriterier i engelska, samt aktivt och självständigt kunna bedöma och ge respons på elevers muntliga och skriftliga färdigheter
 • analysera teorier om ledarskap, grupprocesser och motivation och deras relevans för ämnet engelska
 • uppvisa kunskaper och insikter om undervisning i engelska för yngre åldrar ur ett mångkulturellt och internationellt perspektiv
 • aktivt och självständigt utveckla och tillämpa metoder för att förbättra sina egna färdigheter för att undervisningen i allt väsentligt ska kunna bedrivas på engelska
 • tillämpa olika presentationstekniker

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas såväl teoretiska som praktiska kompetens för undervisning i engelska i åk 4-6. I centrum står ämnesteori, ämnesdidaktik, lärandeteori samt bedömning och betygsättning. Utbildningen omfattar fördjupade språkteoretiska kunskaper och vidareutveckling av deltagarens egna muntliga och skriftliga språkfärdigheter och kommunikativa kompetens. Stor vikt läggs vid fördjupade insikter om undervisningsmetodik som stimulerar till utveckling av elevernas kommunikativa förmåga och deras kunskaper om engelskans internationella betydelse.
Kursen består av fyra delkurser:

 1. Språkkunskap, didaktik och lärarskap, 7,5 hp
 2. Engelska – en brygga till internationalisering, 7,5 hp
 3. Bedömning av språkkunskaper samt motivation och ledarskap, 7,5 hp
 4. Språkteoretisk och didaktisk fördjupning, 7,5 hp

Undervisning

Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på halvfart. I respektive delkurs ingår två obligatoriska tillfällen med tvådagarsträffar i Uppsala, totalt: 16 dagar. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och ett eget undervisningsmetodiskt utvecklingsprojekt. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter, gruppdiskussioner och handledning, då kommunikationen mellan studenter och lärare sker via en webbaserad plattform.

Kursen utvärderas kontinuerligt, formativt genom enkäter efter varje delkurs samt genom återkoppling i form av reflekterande och diskussion. Vid avslutad kurs görs en summativ utvärdering i form av Fortbildningsavdelningens gemensamt utprövade instrument för erfarenhetsåterföring.

Studievägledning erbjuds genom kursens huvudlärare Maria Allström, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Om särskilda behov föreligger finns studievägledare kopplade till fakulteten för utbildningsvetenskaper.
Examination

Examination sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter samt genomförande, analys och rapportering av ett undervisningsmetodiskt utvecklingsprojekt. För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.


Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 33, 2014

Litteraturlista

Skolverket: Läroplan för grundskolan, Lgr 11, Kursplanen i engelska, Lgr 11, Kommentarmaterial till kursplanen i engelska, www.skolverket.se Sök under Kursplaner & Betyg

Myndigheten för skolutveckling (2008) Engelska, en samtalsguide, www.skolverket.se Sök under Skolverket: Våra publikationer, 68 s.

Myndigheten för skolutveckling (2004) Språkboken, en antologi om språkundervisning och språkinlärning, Stockholm: Liber www.skolverket.se Sök under Skolverket: Våra publikationer, 270 s.

Cameron, Lynne (2001) Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press, 258 s.

Crystal, David (2004) Rediscover Grammar, Longman, 254 s.

Estling-Vannestål, Maria & Gun Lundberg (red.) (2009) Engelska för yngre åldrar, Lund: Studentlitteratur, 140 s.

Gibbons, Pauline (2002) Scaffolding Language, Scaffolding Learning, Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom, Heinemann, 165 s.

Haddon, Mark (2003) The Curious Incident of the Dog in the Night-time, Vintage, 272 s.

Lundberg, Gun (2007) Teachers in Action, att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren, Licentiatavhandling, Umeå universitet, valda delar av 218 s.

 • Rose, David; Martin, J. R. Learning to write, reading to learn : genre, knowledge and pedagogy in the Sydney school

  Sheffield: Equinox, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

Pinter, Annamaria (2006) Teaching Young Language Learners, Oxford University Press, 175 s.

Spiro, Jane (2004) Creative Poetry Writing (Resource Books for Teachers), Oxford University Press, valda delar av 194 s.

Tornberg, Ulrika (2009) Språkdidaktik, Upplaga 4. Gleerups, 248 s.

Samt: utdrag, artiklar, material som ges som stencil. Barn- och ungdomsböcker på engelska. Valfri skönlitteratur ca 550 sidor.

Referenslitteratur

 • Gibbson, Pauline English Learners. Academic Literacy, and Thinking: Learning the Challange Zone

  Heinemann, 2009

 • Lundahl, Bo Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6

  1. ed.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Keaveney, Sharon; Lundberg, Gun Early language learning and teaching : A1-A2

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Puchta, Herbert Teaching young learners to think : ELT-activities for young learners aged 6-12

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst