Kursplan för 3D-datorgrafik - teori och tillämpning I

3D Computer Graphics: Theory and Application I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD045
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2014
 • Behörighet: 2D-datorgrafik - teori och tillämpning II, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • kontextualisera 3D-spelgrafik (3D game assets) utifrån mediets tekniska och konstnärliga begränsningar och tillämpa sina tidigare kunskaper om grafiska element som linje, form, utrymme, form, färg, värde och konsistens till 3D-spelgrafik,
 • effektivt gestalta visuella och narrativa aspekter av ett spel med hjälp av 3D-spelgrafik,
 • kunna visa förmåga att inom gestaltning göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter såsom gestaltningen av “den andra”,
 • uppvisa grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man skapar 3D-element och komponenter för spelproduktion och analysera hur befintliga spel hanterar kulturella och konstnärliga aspekter av 3D-spelgrafik, samt
 • ge prov på förmåga att båda skriftligt och muntligt klart redogöra för sin arbetsprocess.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och workshops med fokus på konstteori och metoder som tillämpas inom 3D-datorgrafik för spel. Genom praktiska uppgifter och workshops får studenterna tillämpa sina nya kunskaper och färdigheter både i grupp och individuellt, samt analysera sina egna resultat och processer. Kursen ger studenterna effektiva arbetsmetoder i hur man skapar 3D-komponenter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops med övningar.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och ett avslutande reflekterande PM som beskriver kopplingen mellan teori, metod och gestaltningsresultat. För betyget Godkänd krävs att samtliga inlämningsuppgifter, presentationerna och den avslutande reflekterande PM är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten visar förståelse för de teoretiska delarna av kursen genom att tillämpa dem i de avslutande inlämningsuppgifterna och i den skriftliga reflektionen.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

Software requirement: • 3ds Max or similar. An educational license can be downloaded from http://www.autodesk.com/education/home. • Substance Painter. A 30 day trial can be downloaded from https://www.allegorithmic.com/buy/download • Unreal engine. A free copy can be downloaded from: http://unrealengine.com/

 • Art fundamentals : color, light, composition, anatomy, perspective and depth

  Storbritannien: 3DTotal Publishing, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Watkins, Adam. Creating games with Unity and Maya : how to develop fun and marketable 3D games

  Burlington, MA: Focal Press, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gahan, Andrew 3ds max modeling for games. : insider's guide to game character, vehicle, and environment modeling

  2nd ed.: Oxford: Focal, 2011

  Webbsida

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig kurslitteratur omfattar ca 60 sidor och tillhandahålls av kursens lärare och handledare.
Totalt ca 350 sidor.

Versioner av litteraturlistan