Utbildning

Kursplan för Forensisk genetik och medicin

Forensic Genetics and Medicine

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG023
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N, Forensisk vetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-22
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2014-08-21
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 01, 2014
 • Behörighet: Kandidatexamen 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogrammet eller motsvarande utbildning som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten:
- kunna översiktligt redogöra för rättsmedicinsk verksamhet
- kunna beskriva principerna för dödsfallsundersökningar och förklara hur en dödsfallsutredning utförs
- identifiera och förstå problemställningar rörande homicid, suicid, trubbigt våld, skarpt våld, alkohol, droger och traumatologi
- ange olika typer av genetiska markörer som används för rättsgenetisk analys samt beskriva hur resultaten tolkas
- kunna beskriva och utföra olika metoder som används för rättsgenetisk analys och tillämpa statistiska beräkningar för resultatvärdering
- tillämpa, kritiskt värdera och förstå problemställningar rörande olika markörer och metoder för DNA-analyser inom rättsgenetiken
- identifiera och förstå de problem som ställs utifrån DNA-analyser av olika typer av material inom rättsgenetiken
- kunna beskriva hur man arbetar enligt ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av flera delar omfattande undervisning i rättsmedicin och rättsgenetik med mycket fokus på analys av små och degraderade material.

- Rättsmedicinska undersökningar inklusive obduktionsdemonstration.
- Provtagning och morfologiska undersökningar samt patogenes vid dödsfall.
- Provtagning och provberedning.
- Extraktion av DNA från olika biologiska material.
- PCR-baserade analyser av kärn-DNA och mitokondrie-DNA.
- Analys av olika sorters genetiska markörer (SNPs och STR-markörer).
- Användning av olika tekniker som PCR, qPCR, elektrofores, Pyrosekvensering, Sangersekvensering och fragmentanalys.
- Orientering om resultatvärdering och tillämpning av statistik.

Laborationer:
Laborationer belysande rättsmedicinska och rättsgenetiska undersökningar.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer.

Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inkl. gruppmöten, genomgång och redovisning. Gemensamma seminarier för masterutbildningar.

Examination

Skriftliga tentamina, fördjupningsuppgift (muntlig och skriftlig redovisning), laborationsredovisning (muntlig och skriftlig redovisning) och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning).

För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i forensisk vetenskap, 2. Andra i mån av plats

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.