Utbildning

Kursplan för Forensisk vetenskap och kriminalteknik

Forensic Science and Criminalistics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG100
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-26
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinarprogrammet
 • Reviderad: 2014-08-21
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 37, 2010
 • Behörighet: Kandidatexamen 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogrammet eller motsvarande utbildning som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Kursplanen fastställd av programkommittén för biomedicinarprogrammet 2008 vecka 33

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för hur svenskt rättsväsende fungerar och redogöra för till området relaterade juridiska och etiska frågeställningar
- beskriva hur en brottsplatsundersökning genomförs och förklara betydelsen av teknisk bevisning i brottmål
- redogöra för olika spårundersökningar som görs under brottsutredning
- identifiera och beskriva provtagningsmetoder och kvalitetssäkring som ingår i ett fullständigt analysförfarande inom kriminalteknisk verksamhet
- redogöra för spårbarhet - "chain of custody"
- kunna redogöra för individidentifiering efter katastrofer
- kunna beskriva metoder och frågeställningar inom rättsodontologi och rättsentomologi

Innehåll

Introduktion till ämnet forensisk vetenskap. Kvalitetssäkring vid brottsplatsundersökning och provtagning. Kriminaltekniska analyser, juridik och etik. Rättsentomologi med fältstudier. Identifieringsmetoder som fingeravtryck, skospår och rättsodontologi.

Laborationer: Laborationer belysande kriminaltekniska undersökningar.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inkl. gruppmöten, genomgång och redovisning.

Examination

Skriftliga tentamina, fördjupningsuppgift (muntlig och skriftlig redovisning), laborationsredovisning (muntlig och skriftlig redovisning) och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning). För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i forensisk vetenskap, 2. Andra i mån av plats

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.