Kursplan för Skolan i det mångkulturella samhället

Education in Contemporary Multicultural Sweden

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS197
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-06-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-09-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 40, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
 • redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
 • redogöra för faktorer som påverkar andraspråksinlärning - både på samhällsnivå och individnivå

Innehåll

Kurser belyser språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Litteratur

 • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 547–577

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 369-396

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg : Modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 13 (2018) nr. 1 s. 4-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • György-Ullholm, Kamilla Flerspråkighet, enspråkighet och etnisk identitet

  Ingår i:

  Wedin, Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  (2010) s. 23-54

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herlitz, Gillis Svenskar : hur vi är och varför

  1. rev. uppl.: Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 17-152

  Läses enligt examinators anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger; Hyltenstam, Kenneth Flerspråkiga elevers språkutbildning

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger I det nya mångspråkiga Sverige

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 9–37

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Otterup, Tore Flerspråkighet som resurs

  Skolverket, 2018

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spetz, Jenny Debatterad och marginaliserad. Perspektiv på modersmålsundervisningen

  Språkrådet, 2014

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Stier, Jonas; Sandström Kjellin, Margareta Interkulturellt samspel i skolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utbildningen för nyanlända elever

  Stockholm: Skolinspektionen, 2014

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan och kursplaner för grundskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Läroplan för gymnasieskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

Stenciler

 • Borevi, Karin Mångfald - grund för samhörighet?

  Ingår i:

  Invandrare och minoriteter : tidskrift för kultur, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review

  (2003) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forshage, Patrik Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass

  Ingår i:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  (1998) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk