Utbildning

Kursplan för Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier

Evidence-Based Nutrition: How to Review, Evaluate and Apply Results from Nutrition Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HK068
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kostvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 07, 2014
 • Behörighet: Dietistexamen, legitimerad dietist, filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen är en ämneskurs inom samhällsvetarmastern med inriktning mot kostvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs på avancerad nivå. Kursen ges på halvfart under första delen av terminen.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och förklara vedertagen vetenskaplig terminologi, metodik och evidensklassificeringssystem som används inom kost- och nutritionsforskning.
- identifiera och lösa problem som kan uppstå vid kostinterventioner, design av försökskoster och undersökning av kost- och näringsintag.
- tolka grundläggande statistiska beräkningar som används inom kost- och nutritionsforskning.
- söka samt kritiskt granska, värdera och på engelska presentera vetenskapliga publikationer inom kost- och nutritionsområdet.
- reflektera kring och ge exempel på hur evidensbaserad nutrition, kostrekommendationer och hälsopåståenden kan förenas och tillämpas i den dagliga yrkesverksamheten för dietister och/eller kostvetare.
- utifrån en forskningsplan formulera en ansökan till etikprövningsnämnden och självständigt reflektera kring forskningsprojektets etiska problemställningar.

Innehåll

Kursen ger förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter som hjälper dig att tolka, granska och genomföra koststudier. Olika varianter av försöksdesign och upplägg av kostinterventioner behandlas. Riktlinjer och rutiner för evidensbaserade kostrekommendationer, evidensbaserade beslut vid kost- och nutritionsbehandling och hälsopåståenden för livsmedel fördjupas och diskuteras. Nutritionsepidemiologi med tolkning av tillhörande statistik och frågeställningar vid forskningsetikprövning behandlas.

Undervisning

Undervisningen utgår från en aktiv inlärningsform med en rad övnings- och inlämningsuppgifter samt seminarium som kompletteras med föreläsningar.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp, praktiska och teoretiska prov samt rapporter. Inom ramen för kursen anordnas för varje skriftlig examination en ordinarie tentamen och en omtentamen. Dessutom finns ett tillfälle för s.k. uppsamlingstentamen. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie examinationstillfälle. Som betygsgrader används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg krävs att alla uppgifter bedömts som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd krävs att studenten visar särskilt god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera kring olika frågeställningar.

Övriga föreskrifter

Vid kursstarten presenterar kursansvarig former för obligatorisk närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2017

Obligatorisk litteratur

 • Aggett, P. J.; Asp, N.-G. Passclaim : consensus on criteria

  Ingår i:

  European journal of nutrition

  vol. 44 (2005) nr. Suppl. 1 s. 1-30

  Se bibliotekets söktjänst

 • Evidence Analysis Manual: Steps in the Academy Evidence Analysis Process

  Academy of Nutrition and Dietetics, 2016

  https://www.andeal.org/vault/2440/web/files/2016_April_EA_Manual.pdf

 • GRADE Working Group : Grading quality of evidence and strength of recommendations

  Ingår i:

  BMJ. British medical journal

  vol. 328 (2004) s. 1-8

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hermerén, Göran God forskningssed

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hermerén, Göran Good research practice

  Stockholm: The Swedish Research Council, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Judging the evidence

  Ingår i:

  Marmont, Michael Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer : a global perspective ; a project of World Cancer Research Fund International

  Washington: AICR, cop. 2007

  s. 46-62

  Kapitel 3 www.wcrf.org

  Se bibliotekets söktjänst

 • King, JC An evidence-based approach for establishing dietary guidelines

  Ingår i:

  The journal of nutrition : official organ of the American institute of nutrition

  vol. 137 (2007) s. 480-483

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mann, J Evidence-based nutrition : Does it differ from evidence-based medicine?

  Ingår i:

  Annals of medicine (Helsinki)

  vol. 42 (2010) nr. 7 s. 475-486

  Se bibliotekets söktjänst

 • Myers, E Evidence-based practice guides vs protocols : What's the difference?

  Ingår i:

  Journal of the American Dietetic Association.

  vol. 101 (2001) nr. 9 s. 1085-1090

  Se bibliotekets söktjänst

 • Porter, C Are we making decisions based on evidence?

  Ingår i:

  Journal of the American Dietetic Association.

  vol. 98 (1998) nr. 4 s. 404-407

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer ytterligare vetenskapliga artiklar som exempel på aktuella kost- och nutritionsstudier och eventuella rapporter inom området motsvarande ca 100 sidor.

Referenslitteratur

 • Grundläggande epidemiologi Beaglehole, R.; Bonita, R.; Kjellström, Tord Allebeck, Peter; Ruthman, Mia

  Lund: Studentlitteratur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gibson, Rosalind S. Principles of nutritional assessment

  2. ed.: New York: Oxford University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan