Kursplan för Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst

Imaginative Worlds: Magic, Religion, and Traditional Medicine

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE109
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och kritiskt diskutera grunddrag i folkliga föreställningsvärldar, hur de byggs upp, vidmakthålls och vilka förklaringsmodeller de erbjuder
 • redogöra för ritualbegreppet och diskutera dess användbarhet som etnologiskt vetenskapligt analysredskap i några valda sammanhang
 • redogöra för och kritiskt diskutera folkliga praktiker kring livets och årets fester och utvalda etnomedicinska praktiker, såväl i äldre som i nyare tid
 • översiktligt redogöra för utvecklingen av det folkloristiska studiet av folkliga föreställningsvärldar och ritualer.

Innehåll

Kursen ger etnologiska perspektiv på hur trosföreställningar byggs upp, vidmakthålls och förankras – såväl förr som i vår egen samtid. Ett genomgående tema är hur människor skapar kulturella föreställningar om vad som är ont och gott, normalt eller avvikande. Bland annat behandlas folktro och ritualer kring (folklig) läkekonst och livets och årets faser.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska chattseminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, chattseminarier samt genom inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen Föreställningsvärldar: tro och ritual 7,5 hp, Etnologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi, inte heller med kurserna Folklore och folksed, 7,5 hp eller Magi, religion och ritual, 7,5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.