Kursplan för Det modernistiska projektet

Modernity and Modernism

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV254
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 51, 2015
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. 

Mål

Kursen syftar till en problematisering av begreppet ”modernism”, där såväl ett antal försök att inom forskningen tillämpa begreppet som olika ”modernistiska” kulturella uttryck (inom litteratur, konst och film) diskuteras.

Efter genomgången kurs ska studenten

• ha erhållit kunskap om ”modernismen” som begrepp och kulturell strömning

• kunna redogöra för olika modernistiska inriktningar inom litteratur, konst och film

• allmänt utvecklat sin förmåga att föra teoretiska resonemang

Innehåll

Kursen baseras på ett antal texter (svenska, engelska, alt. tyska) som i litteraturhistorieskrivningen betraktas som centrala för ”modernismen” samt vetenskapliga texter som problematiserar begrepp som ”modernism” och ”modernitet”.

Undervisning

Undervisning sker i seminarieform. Det finns även möjlighet att ta kursen som läskurs i samråd med den kursansvarige.
Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.  

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt genomförande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter.

Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.