Utbildning

Kursplan för Globala processer och lokala världar

Global Processes and Local Worlds

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU501
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A1N, Geografi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-12-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi. Kursen kan även läses av studenter på andra masterprogram eller som fristående kurs.

Mål

Kulturgeografiska studier syftar till att beskriva och förklara samhällets rumsliga organisation och de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer och sociala mönster samt organisationsformer i olika geografiska miljöer. Utbildningens mål är att träna de studerande att analysera samhällsproblem med hjälp av kulturgeografisk teori och metodik och därigenom ge förutsättningar för yrkesverksamhet inom områden med ett växande behov av samhällsvetare med kulturgeografisk utbildning, såsom statlig och kommunal förvaltning, organisationer och företag. I utbildningen läggs särskild vikt vid en integration av kunskaper om lokalisering, dimensionering och planering inom den offentliga sektorn med kunskaper om näringslivets lokaliseringsförutsättningar, organisationsformer och regionala struktur. Utbildningen i kulturgeografi präglas av ett samspel mellan ett internationellt och ett nationellt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • självständigt diskutera och analysera relationer och beroendeförhållanden mellan globalt och lokalt förankrade platser och praktiker i ett allmänt vetenskapligt perspektiv
 • diskutera globalisering och rumsliga utfall från olika kulturgeografiska perspektiv
 • koppla samman olika metoder med skilda sätt att förstå och förklara rumsliga relationer samt betydelsen av relativa lokaliseringar
 • analysera globala och lokala processer med hjälp av samhällsgeografisk teori och metodik
 • självständigt kunna formulera och behandla ett vetenskapligt problem där rumsliga beroendeförhållanden avseende försörjningsmöjligheter, boende, migration, utbildning och/eller hälsa är centralt och där flera geografiska nivåer beaktas
 • aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av eget arbete

Innehåll

Många samhällsanalyser bygger på att vi lever i en alltmer globaliserad värld, men vad innebär detta? Olika platser, grupper och individer har olika förutsättningar för att ta del av globaliseringens effekter, vissa platser och grupper av individer involveras mer än andra och påverkas på olika vis. Syftet med kursen är att analysera och diskutera globaliseringsprocesser vad gäller försörjningsmöjligheter, boende, migration, utbildning och hälsa. Detta görs med utgångspunkt i skilda geografiska nivåer. Vi behandlar regionala och lokala utfall liksom internationella och nationella beroendeförhållanden och hur de är kopplade till varandra.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, exkursioner, rapportskrivande och övningar.

Examination

Kursen examineras både skriftligt och muntligt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.