Utbildning

Kursplan för Kostvetenskap: Masteruppsats

Master's Thesis in Food, Nutrition and Dietetics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HK043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kostvetenskap A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för kostvetenskap
 • Reviderad: 2016-11-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap, med genomgångna färdighetskurser varav minst 15 hp med godkänt betyg.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap.

Mål

Efter avslutad uppsatskurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad insikt i masteruppsatsens kunskapsområde,
 • visa fördjupad metodkunskap inom uppsatsområdet.
Färdighet och förmåga
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar till det aktuella uppsatsarbetet,
 • kritiskt och systematiskt söka och välja vetenskaplig litteratur utifrån frågeställingar och relevans,
 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, planera och genomföra en empirisk undersökning med adekvat metodval utifån uppsatsens frågeställning,
 • analysera och kritiskt bedöma insamlat material,
 • muntligt och skriftligt presentera och försvara den egna uppsatsen, opponera på annan uppsats samt värdera och diskutera andra uppsatser under uppsatsseminarierna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap respektive behov av forskning,
 • tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt.

Innehåll

Inom kursen tillämpar och fördjupar studenten sina kunskaper inom det kostvetenskapliga området genom att under handledning genomföra en empirisk studie. Särskild vikt läggs vid färdighetsträning i förmågan att självständigt planera, genomföra, analysera och presentera en studie utifrån ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen utmynnar i en skriven uppsats vars omfattning (30 hp) och struktur beskrivs i kursens studiehandledning. Uppsatsen behandlas i ett slutseminarium där rollerna som opponent respektive respondent tränas.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och självständigt arbete under handledning.

Examination

Examination görs av den uppsats som presenteras vid slutseminariet i samråd mellan handledare och examinator. Till grund för examinationen ligger också försvaret av uppsatsen, oppositionen på annan uppsats samt aktivt seminariedeltagande.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

Relevant litteratur i relation till frågeställningar och metodval tillkommer.