Utbildning

Kursplan för Verksamhetsförlagd utbildning

Practical Tuition

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KK018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-01-31
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Grundläggande laboratorievetenskap, 11 hp, inom Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen. För placering på kliniska laboratorier krävs att relevanta kliniska kurser är genomgångna eller tillgodoräknade samt att relevanta praktiska prov är godkända.
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Kursen ges i termin 1-3 inom Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen och utgörs huvudsakligen av praktisk färdighetsträning. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap och tillhörande metodik som krävs för förståelse av senare kurser i kompletteringsutbildningen och de färdigheter som ingår i den biomedicinska analytikerns yrkesverksamhet. Kursen läses enligt individuell studieplan och kan helt eller delvis parallelläsas med andra kurser. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan komma att förläggas på annan ort.

Mål

Färdighet och förmåga
Den studerande ska efter genomförd kurs:

 • kunna tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper inom biomedicinsk laboratoriemetodik
 • skriftligt kunna sammanställa ett projekt enligt given mall 
 • muntligt kunna redovisa en analys utförd enligt kvalitetssäkrat dokument
 • kritiskt granska, bedöma och använda relevant information 
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan på arbetsplatsen oavsett personalens genus, etnicitet eller sexuell läggning 
 • kunna utforma laboratorieprotokoll utifrån en vetenskaplig artikel

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
 • uppmärksamma och hantera tekniska avvikelser
 • identifiera de moment som utgör grund för att uppfylla ställda kvalitetskrav
 • bearbeta och tolka analys- och undersökningsresultat ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel
 • beskriva logistiken för diagnostiska laboratorier
 • kunna redovisa de regelverk som gäller för dokumentation på ett laboratorium

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad kurs:
 • kunna professionellt bemöta patienter ur ett etiskt, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i provtagnings/undersökningssituationen.

Innehåll

Patientbemötande, provtagning, provhantering, remissförfarande och provflöde. Laboratorieanalyser och undersökningar innefattande analysprinciper, det tekniska utförandet, resultatbedömning samt kvalitetssäkring för de valda områdena. Informationssökning från vetenskaplig tidskrift. Skriva rapport på minst två projekt

Undervisning

Praktisk och teoretisk undervisning genomförs under handledning vid minst tre principiellt skilda laborativa verksamheter.

Examination

Examination sker i form av enskilda skriftliga rapporter varav en redovisas som Powerpoint-presentation. Bedömningar från handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen sker enligt särskilt bedömningsformulär.

Student skall ha rätt att genomgå förnyad klinisk praktik en gång. Dispens för ytterligare tillfällen kan beviljas av programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet om synnerliga skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100)).

AVBRUTEN VERKSAMHETSFÖRLAGT UTBILDNING I FÖRTID
En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet , skall anges vilka kunskaps och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen dock högst ett per år.

Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 11, 2017

Instrumentmanualer, metodmanualer, vetenskapliga artiklar, relevanta databaser