Utbildning

Kursplan för Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap

Project Work in Biomedical Laboratory Science

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-01-31
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: 60 hp inom Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen. Kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp, ska vara genomgången och den praktiska delen godkänd.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Kursen ges i termin 3 inom Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen och utgörs av ett enskilt arbete ämnat att ge fördjupad och breddad teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom examineras färdighet i vetenskaplig muntlig och skriftlig presentation. Studenterna ska också få ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga framställningar.
 

Mål

Färdighet och förmågor
Den enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna

 • med visst stöd skriftligt redovisa en vetenskaplig undersökning
 • muntligt redovisa en vetenskaplig undersökning
 • visa förmåga till vetenskaplig återkoppling vid granskning av vetenskapliga texter även ur ett statistiskt perspektiv
 • använda kritiskt analytiskt tänkande vid granskning av vetenskaplig muntlig presentation
 • fungera i ett arbetslag

Kunskap och förståelse
De enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna
 • ge exempel på hur man kan planera en vetenskaplig undersökning
 • praktiskt genomföra en vetenskaplig undersökning
 • visa fördjupad och breddad kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna
 • värdera provet eller prover som använts i undersökningen ur ett etiskt perspektiv så att gällande regler och lagar tillämpas
 • visa ett etiskt mångfalds- och jämställt bemötande av kollegor och visa en mogen hantering av konflikter som uppstår på arbetsplatsen

Innehåll

Projektarbetet anknyter till utbildningens inriktning så att teoretiska och metodologiska kunskaper från tidigare genomgångna kurser kan tillämpas, breddas och fördjupas. Muntlig och skriftlig vetenskaplig rapportering. Granskning av kurskamraters uppsatser och muntliga presentationer. Plagiat och fusk.

Undervisning

Inlärningen sker i form av eget arbete under handledning där verksamheten anknyter till utbildningens inriktning. Föreläsningar samt studentredovisningar

Examination

Projektarbetet skall redovisas i form av enskild uppsats skriven på svenska eller engelska enligt anvisningar från en vetenskaplig tidskrift. Projektarbetet redovisas och försvaras även muntligt. Att inte redovisa muntligt eller skriftligt inom angiven tidsram räknas som tentamenstillfälle.

Plagiat och fusk examineras i seminarieform. För betyget godkänd krävs god medverkan i seminarier eller godkänd skriftlig redovisning.

Student skall ha rätt att genomgå förnyat arbete en gång. Dispens för ytterligare tillfällen kan beviljas av programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet om synnerliga skäl föreligger.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.