Kursplan för Religion och naturvetenskap

Religion and Natural Science

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT589
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tros- och livsåskådningsvetenskap G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-03-10
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen utgör fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • översiktligt beskriva hur naturvetenskap kan fungera som världsbildsförmedlare
 • återge grunddragen i olika uppfattningar om naturvetenskap och religion
 • identifiera vad som är problematiskt i de olika uppfattningarna
 • identifiera filosofiska förutsättningar för olika vetenskapliga och religiösa ställningstaganden
 • aktivt delta i seminariediskussioner
 • genomföra kortare skriftliga presentationer av olika ställningstaganden och deras filosofiska förutsättningar
 • reflektera kring egna uppfattningar i relation till studiematerialet

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur naturvetenskap och religion förhåller sig till varandra och hur de kan bidra till ett svar på människors livsfrågor. Kursen ger en allmän introduktion om hur naturvetenskapen fungerar som världsbildsförmedlare i dagens samhälle samt behandlar frågor om hur olika religioner, i första hand kristendom, förhåller sig till och påverkas av naturvetenskaplig teoribildning i t ex fysik och biologi.
 

Undervisning

Undervisningsspråket är svenska. Kursen är i huvudsak nätbaserad och genomförs i lärplattformen IT-distans. Studenterna fullgör, inom angiven tid, uppgifter och seminarier enligt lärarens instruktioner. Undervisningen är obligatorisk. Samlingar i Uppsala kan komma att erbjudas under kursens gång (ej obligatoriska). Dator med Internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen.
 

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga redovisningar samt examinatoriska seminarier. Delmomenten följer fasta tidsramar där examinationsuppgifter inlämnas till lärare vid utsatt datum.

Övergångsbestämmelser

Studenter som läst denna kurs har möjlighet att tentera kursen enligt denna kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan.
 

Övriga föreskrifter

Notera att angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet.
Frånvaro kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) som beslutas av kursansvarig lärare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2017

 • Clayton, Philip Skogholt, Christoffer Religion och naturvetenskap

  Stockholm: Dialogos Förlag, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Franck, Olof; Stenmark, Mikael Att undervisa om religion och vetenskap : med grund i ämnesplanen för religionskunskap

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jonsson, Kjell Harmoni eller konflikt? : en idéhistorisk introduktion till förhållandet mellan vetenskap och religion i Västerlandet

  3. uppl.: Stockholm: Carlsson, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompendium

  Teologiska institutionen,

  Obligatorisk