Utbildning

Kursplan för Ledarskap och coachning

Leadership and Coaching

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG262
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2014-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för skillnaden mellan rollerna coach, mentor och handledare,
 • redogöra för hur svåra samtal kan hanteras,
 • beskriva hur coachning och handledning kan tillämpas enskilt och i grupp,
 • planera, genomföra, redovisa, utvärdera och återkoppla coachning av individ,
 • identifiera och analysera olika ledarstilar.

Innehåll

Coachning, mentorskap och handledning samt skillnaderna mellan begreppen och hur de kan tillämpas samt deras koppling till ledarskapet, ledarstilar och chefens roll. Teori kring det svåra samtalet. Ansvar och roller kring handledning och coachning (arbetsgivaransvar och individansvar). Genomförande av coachning av en person.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsgrupper och seminarier.

Examination

Skriftlig och muntlig redovsining av inlämningsuppgifter (4 hp) och aktivt deltagande i seminarier (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

 • Gjerde, Susann Coaching : vad, varför hur

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Selander, Ulla-Britt; Selander, Staffan Professionell handledning

  2., [utvidgade och rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ljungström, Kerstin Samtal på jobbet : om medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och andra viktiga samtal

  3., rev. uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material enligt lärares anvisning, ca 150 sidor.