Kursplan för Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

Spanish for Teachers in Years 7-9, 45 credits (1-45). Included in the Teacher Initiative II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 8LF013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-04
 • Inrättad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Reviderad: 2017-06-09
 • Reviderad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Kursen syftar till att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska och spanskundervisning. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom språkdidaktik samt ämnesstudier i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.

Delkurs 1 – Produktiva språkfärdigheter, 7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om det spanska språkets uppbyggnad och bruk samt en ökad förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på spanska.

Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

 • läsa, tillgodogöra sig och skriftligt kommentera innehållet i faktatexter, tidningar, tidskrifter samt digitala publikationer av olika slag
 • visa grundläggande kunskaper om språkets strukturer, fonetik, lexikon samt geografisk och social variation
 • använda sig av korrekt grammatik och ett varierat ordförråd i sin egen muntliga och skriftliga produktion
 • visa medvetenhet om grammatiska fenomen i spanska samt förklara strukturella skillnader mellan spanska och svenska
 • tillgodogöra sig och muntligt kommentera innehållet i media och film som visar olika register av den talade spanskan
 • reflektera över språkets grammatik och dialektala variation i relation till språkundervisningen.

Delkurs 2 – Spanska som skolämne, teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska som skolämne och spanska som ett främmande språk. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt befintliga kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:
 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom språklärande och deras betydelse för undervisning i spanska som modernt språk
 • visa goda kunskaper om skolans aktuella styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör undervisningens innehåll och arbetsformer i relation till elever och skolans aktuella styrdokument
 • visa kunskaper om Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för undervisning i spanska som modernt språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk.

Delkurs 3 – Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om den spanskspråkiga världens kultur och samhälle. Studenten förväntas även utveckla självständighet i användningen av kulturinnehåll i spanskundervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:
 • identifiera, redogöra för och diskutera aktuella kulturella, politiska och samhälleliga drag i den spanskspråkiga världen
 • redogöra för sociokulturella aspekter i olika spansktalande områden samt reflektera över betydelsen av dessa aspekter för spanskundervisningen
 • utveckla förståelse för frågor som rör hållbar utveckling, kulturmöten, genus och etnicitet i den spanskspråkiga världen
 • visa grundläggande kunskaper om den spanskspråkiga världens dialektala varianter och reflektera över språkets variation i relation till undervisningen
 • visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt för integrerandet av kultur i spanskundervisningen.

Delkurs 4 – Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att studenten utvecklar kunskaper om modern spanskspråkig litteratur och film samt en förmåga att relatera litterära texter och filmer till ett historiskt och sociokulturellt sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 • tillgodogöra sig och tolka innehållet i olika typer av litterära texter och filmer
 • visa förståelse för modern spanskspråkig litteratur och film genom att såväl muntligt som skriftligt sätta litterära texter och filmer i ett historiskt och sociokulturellt sammanhang
 • analysera uttryck och stilistiska aspekter i skönlitterära texter och filmer med hjälp av grundläggande litteratur- och filmvetenskapliga begrepp
 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt för integrerandet av litterära texter och filmer i språkundervisningen.

Delkurs 5 – Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk syntax och grammatik i spanskundervisningen. Den studerande skall även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper att koppla språkdidaktiska teorier samt ämneskunskaper till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:
 • visa goda kunskaper i spansk syntax och språkets grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom grammatik ur ett lärandeperspektiv och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
 • identifiera, analysera och redogöra för det spanska språkets grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk samt reflektera över betydelsen av dessa för undervisningen
 • författa texter i olika kommunikativa och didaktiska syften på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska samt visa på variation och enhetlighet i den egna skriftliga produktionen
 • visa goda kunskaper om strukturella skillnader mellan spanska och svenska
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för grammatikundervisning i spanskämnet ur språkdidaktiska perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål·
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till kursens teoretiska ramar.

Delkurs 6 – Tillämpad lingvistik, 7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om tillämpad lingvistik. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla språkvetenskapliga teorier samt sina kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i språkundervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:
 • visa goda insikter inom teorier om andraspråksinlärning med fokus på inlärning respektive undervisning av spanska som främmande språk
 • visa förståelse för centrala begrepp och analysmetoder inom tillämpad lingvistik
 • visa förmåga att tillgodogöra sig kortare språkvetenskapliga framställningar, samt diskutera vetenskaplig kunskap i relation till språkundervisningen
 • författa texter i olika kommunikativa och didaktiska syften på akademisk spanska
 • visa förmåga att inom ramen för en kortare uppsats formulera och diskutera en relevant frågeställning inom ett avgränsat problemområde som är relaterat till spanskundervisningen.

Innehåll

Delkurs 1 – Produktiva språkfärdigheter, 7,5 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion i det spanska språkets syntax och dess grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation med fokus på den studerandes kommunikativa förmåga i tal och skrift. Genom en teoretisk genomgång av den spanska basgrammatiken samt olika typer av skriftliga och muntliga uppgifter läggs grunden för en ökad förmåga att producera egna texter i olika kommunikativa syften; vilket inbegriper även presentationsteknik och muntlig framställning. Analys av olika texter och digitala material används för att den studerande ska utveckla sin språkliga medvetenhet i fråga om språkets dialektala variation. I delkursen ingår även ett studium av grundläggande skillnader mellan svenska och spanska. Ytterligare ett arbetsområde som behandlas är grammatikens roll i spanskundervisningen på grundskolenivå.


Delkurs 2 – Spanska som skolämne, teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till spanska som skolämne och behandlar undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och målgruppens förutsättningar för språklärande ur språkdidaktiska perspektiv. I delkursen presenteras och diskuteras centrala teorier om språkinlärning i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet, med fokus på dess tillämpning i aktuellt skolsammanhang. I ett vidare perspektiv studeras Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Europarådets referensnivåer jämförs med den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk, i synnerhet spanska. Delkursen ger tillfälle att tillämpa Europarådets referensnivåer vid bedömning av elevers språkfärdighet. Dessutom granskas och diskuteras olika typer av bedömning och betygssättning. I delkursen behandlas också lärarens digitala kompetens och IKT som resurs för elevens lärande. Olika typer av läromedel analyseras ur ett språkdidaktiskt perspektiv och deltagarna får tillfälle att producera eget material för undervisning i spanska.


Delkurs 3 – Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Delkursen inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i den spanskspråkiga världen under de senaste åren. I undervisningen används sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. I delkursens praktiska del ligger fokus på användning av bl.a. litteratur, film, musik och digital media som verktyg för att behandla omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera didaktiska upplägg för att integrera kultur- och samhällsfrågor i sin egen undervisning. Ytterligare ett moment i delkursen ägnas åt den kulturella variationen i den spanskspråkiga världen, varvid diskussion kring språkliga, kulturella och sociala skillnader sker med utgångspunkt i begreppen språklig variation och interkulturell kompetens. Frågor som rör demokrati, etnicitet, genus och mänskliga rättigheter i den spanskspråkiga världen behandlas ur didaktiska perspektiv.


Delkurs 4 – Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar studier i modern spanskspråkig litteratur och film med fokus på det sena 1900-talet och 2000-talet. I undervisningen används ett urval av spanskspråkiga skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. I delkursen ingår analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp. I delkursens praktiska del ligger fokus på användning av autentiska texter i form av bl.a. litteratur, film och musik som verktyg för att berika spanskundervisningen. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg där litteratur och film används i undervisningssyfte.


Delkurs 5 – Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng

Delkursen utgör en fördjupning i det spanska språkets syntax och dess grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation med fokus på grammatikens roll i spanskundervisningen. Genom en systematisk genomgång av spanskans grammatiska uppbyggnad läggs grunden för utveckling av den studerandes språkliga medvetenhet ifråga om satsstruktur och förhållandena mellan syntaktisk form och semantisk mening. Olika typer av texter och digitala material, såsom nyhetstexter, opinionsartiklar, filmer och dokumentärer, analyseras med fokus på geografisk variation och olika register i tal och skrift. I delkursen presenteras och diskuteras centrala teorier om grammatik i språkundervisningen i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet, med fokus på grammatiska fenomen som erbjuder svårigheter vid inlärning; där ingår också den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan spanska och svenska. Delkursen ger tillfälle att utveckla den egna skriftliga språkfärdigheten genom olika typer av skrivuppgifter, där stor vikt läggs på kommunikation och ämnesdidaktik. I delkursen ingår även att analysera olika typer av läromedel samt att producera eget material för att behandla grammatiska områden i spanskundervisningen.


Delkurs 6 – Tillämpad lingvistik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till spansk språkvetenskap med särskild fokus på tillämpad lingvistik, inklusive teoribildningar och aktuell forskning som rör lärande och undervisning av spanska som främmande språk. Genom en genomgång av den tillämpade lingvistikens grundbegrepp och huvudsakliga vetenskapliga modeller läggs grunden för att den studerande utvecklar språkvetenskapliga kunskaper och ett vetenskapligt förhållningssätt till språklärande respektive undervisning. I delkursen ingår analys av elevers muntliga och skriftliga produktion på målspråket i syfte att identifiera språkliga strukturer och funktioner som utgör svårigheter vid inlärning av spanska som främmande språk. Delkursen ger tillfälle att utveckla det egna akademiska skrivandet genom olika typer av skrivuppgifter, där stor vikt läggs på ämnesdidaktik, problembeskrivning och kritisk diskussion.
 

Undervisning

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels genom seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningsspråk är spanska. Vissa kursmoment kan komma att ges på svenska.
 

Examination

Delkurserna examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier och nätbaserade gruppdiskussioner samt redovisning av samlade kursprestationer. I examinationen ingår även redovisning av egenproducerat undervisningsmaterial. Examination av delkurserna 1 och 6 omfattar även en skriftlig tentamen respektive en skriftlig hemtentamen. Examination av delkurs 5 omfattar även en kortare akademisk uppsats.

Som betygsskala används U - VG. För väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst fyra delkurser. 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Obligatorisk litteratur

Delkurs 1 - Produktiva Språkfärdigheter

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • VV., AA. Gramática básica del estudiante del espanol

  Barcelona: Difución, 2011

  Obligatorisk

Annat material: Nyhetsartiklar och digitala publikationer (100 s.)

Delkurs 2 - Spanska som skolämne - teori och praktik

 • Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación.

  Consejo de Europa. Madrid: MECD y Anaya, traducido y adapto por el instituto Cervantes, 2002

  Obligatorisk

 • Sánchez Lobato, Jesús; Santos Gargallo, Isabel Vademécum para la formación de profesores : enseñar español como segunda lengua (L2)

  1. ed.: Alcobendas (Madrid): Sociedad General Española de Librería, 2004

  s/p 665-714.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lgr 11 Kursplan i moderna språk i grundskolan

  Skolverket, 2011

  http://www.skolverket.se

  Obligatorisk

 • Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Skolverket, 2011

  Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Obligatorisk

 • Gy2011 Ämnesplan i moderna språk

  Skolverket., 2011

  http://www.skolverket.se

  Obligatorisk

 • Tornberg, Ulrika Språkdidaktik 4:e uppl

  Gleerups, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s)

Delkurs 3 - Kultur och samhälle i spanskundervisningen

 • Arriaga, G. Un dulce olor a muerte

  Samfundslitteratur, 2009

  Obligatorisk

 • Camacho, Fernando; Masoliver, Joaquín; Vidales, Carlos América Latina

  4. ed.: Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Freire, Paulo La educación como práctica de la libertad

  Ny, rev. utg.: Madrid: Siglo XXI Editores Madrid, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Freire, P Pedagogía del oprimido

  Montevideo: Siglo XXL, 2000

  Obligatorisk

 • Sampedro, José Luis; Lucas, Olga Cuarteto para un solista

  1. ed.: Barcelona: Plaza & Janés, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vargas Llosa, Mario Granés, Carlos Sables y utopías : visiones de América Latina

  1. ed.: Madrid: Aguilar, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s)

Delkurs 4 - Modern spanskspråkig litteratur och film

 • Esquivel, L. Como Agua para chocolate

  Barcelona: Debolsillo, 2012

  Obligatorisk

 • Martínez de Pisón, I Carreteras secundarias

  Barcelona: Anagrama, 2000

  Obligatorisk

 • Sábato, Ernesto El túnel

  [Ny uppl.]: Barcelona: Seix Barral, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar och didaktiskt material (ca 200s.) samt filmografi som anges vid kursstart.

Delkurs 5 - Grammatikens roll i spanskundervisningen

 • Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación.

  Consejo de Europa. Madrid: MECD y Anaya, traducido y adapto por el instituto Cervantes, 2002

  Obligatorisk

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gómez Torrego, Leonardo Gramática didáctica del español

  revisada y actualizada, 11. ed.: Madrid: Ediciones SM, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gutiérrez Araus, María Luz Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L

  3. ed.: Madrid: Arco Libros, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Llopis-García, Reyes; Real Espinosa, Juan Manuel; Ruiz Campillo, José Plácido Qué gramática enseñar, qué gramática aprender

  Madrid: Edinumen, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lgr 11 Kursplan i moderna språk i grundskolan

  Skolverket, 2011

  http://www.skolverket.se

  Obligatorisk

 • Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Skolverket, 2011

  Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Obligatorisk

 • Gy2011 Ämnesplan i moderna språk

  Skolverket., 2011

  http://www.skolverket.se

  Obligatorisk

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s.)

Delkurs 6 - Tillämpad lingvistik

 • Baralo, Marta La adquisición del español como lengua extranjera

  Madrid: Arco/Libros, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Giovannini, Arno Profesor en acción : 1, El proceso de aprendizaje

  1. ed.: Madrid: Edelsa, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Santos Gargallo, Isabel Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera

  Madrid: Arco/Libros, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar och didaktiskt material (ca 200 s).

Referenslitteratur

Delkurs 1 - Produktiva Språkfärdigheter

 • Falk, Johan; Sjölin, Kerstin; Lerate, Luis Modern spansk grammatik

  [Ny, revid. uppl.]: Liber, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gómez Torrego, L. Gramática didáctica del español

  Madrid: SM, 2007

 • Hesslin Rider, I Norstedts spansk-svensk/svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser)

  Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

  http://www.ord.se/oversattning/spanska/

 • Matte Bon, Francisco Gramática comunicativa del español. : T. 1 De la lengua a la idea

  Madrid: Edelsa, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Matte Bon, Francisco Gramática comunicativa del español. : T. 2 De la idea a la lengua

  Madrid: Edelsa, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Real Academia Española, Diccionario de la lengua española

  Madrid: Espasa-Calpe,

 • Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas

  Madrid: Santillana,

 • Nueva gramática de la lengua española. : Manual

  Madrid: Espasa Calpe, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Real Academia Española, Ortografia de la lengua española

  Madrid: Espasa-Calpe, 2011

Delkurs 2 - Spanska som skolämne - teori och praktik

 • Baralo, Marta La adquisición del español como lengua extranjera

  Madrid: Arco/Libros, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Díaz Rodríguez, Lourdes; Aymerich Soler, Marta Kast, Bernd La destreza escrita

  1. ed.: Madrid: Edelsa, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Estévez Coto, Manuela; Fernández de Valderrama, Yolanda El componente cultural en la clase de E/LE

  1. ed.: Madrid: Edelsa, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Francia, Guadalupe; Riis, Ulla Lärare, elever och spanska som modernt språk : styrkor och svagheter - möjligheter och hot

  Uppsala: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sánchez Lobato, Jesús; Santos Gargallo, Isabel Vademécum para la formación de profesores : enseñar español como segunda lengua (L2)

  1. ed.: Alcobendas (Madrid): Sociedad General Española de Librería, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning

  Stockholm: Skolverket, 2009

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosander, Bo Ferm, Rolf; Malmberg, Per Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning

  [Ny utg.]: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vázquez, Graciela La destreza oral : conversar, exponer, argumentar

  1. ed.: Madrid: Edelsa, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • VV, AA Diccionario de términos clave de ELE

  Instituto Cervantes,

  Länk till sida

Delkurs 3 - Kultur och samhälle i spanskundervisningen

 • Arriaga, G Un dulce olor a muerte

  Barcelona: Editorial Belacqua, 2009

 • Camacho, Fernando; Masoliver, Joaquín; Vidales, Carlos América Latina

  4. ed.: Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freire, Paulo La educación como práctica de la libertad

  Ny, rev. utg.: Madrid: Siglo XXI Editores Madrid, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freire, P Pedagogía del oprimido

  Montevideo: Siglo XXL, 2000

 • Sampedro, J.L; LUCAS, O Cuarteto para un solista

  Madrid: Debolsillo, 2011

 • Vargas Llosa, Mario Granés, Carlos Sables y utopías : visiones de América Latina

  1. ed.: Madrid: Aguilar, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 4 - Modern spanskspråkig litteratur och film

 • Cabrera Navarro, E Curso de historia de la literatura española

  Barcelona: Vicens Vives, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Canavaggio, Jean; Darbord, Bernard; Navarro Durán, Rosa Historia de la literatura española. : T. 1 La edad media

  Barcelona: Editorial Ariel, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Franco, Jean Historia de la literatura hispanoamericana : a partir de la Independencia

  Barcelona: Ariel, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

 • García López, José Historia de la literatura española

  20. ed.: Barcelona: Vicens-Vives, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 5 - Grammatikens roll i spanskundervisningen

 • Butt, John; Benjamin, Carmen. A new reference grammar of modern Spanish

  5th ed.: London: Hodder Education, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gili Gaya, S. Curso superior de sintaxis española

  Barcelona: Editorial Bibliograf, 2003

 • Gómez Torrego, Leonardo Nuevo manual de español correcto. : 1 acentuación, puntuación, ortografía, pronunciación, léxico, estilo

  Madrid: Arco/Libros, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gómez Torrego, Leonardo Nuevo manual de español correcto. : 2 morfología y sintaxis

  Madrid: Arco/Libros, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • López García, Ángel Gramática cognitiva para profesores de español L2 : cómo conciben los hispanohablantes la gramática

  Madrid: Arco Libros, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Falk, Johan; Sjölin, Kerstin; Lerate, Luis Modern spansk grammatik

  3. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Matte Bon, Francisco Gramática comunicativa del español. : T. 1 De la lengua a la idea

  Madrid: Edelsa, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Matte Bon, Francisco Gramática comunicativa del español. : T. 2 De la idea a la lengua

  Madrid: Edelsa, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hesslin Rider, I Norstedts spansk-svensk/svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser)

  Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag,

 • Real Academia Española, Diccionario de la lengua española

  Madrid: Espasa-Calpe,

 • Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas

  Madrid: Santillana,

 • Real Academia Española, Ortografia de la lengua española

  Madrid: Espasa-Calpe, 2011

 • VV., AA. Diccionario de americanismos

  Madrid: Santillana, 2010

Delkurs 6 - Tillämpad lingvistik

 • Consejo de Europa, Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación.

  Madrid: MECD y Anya, traducido y adapto por el Instituto Cervantes., 2002

 • Sánchez Lobato, Jesús; Santos Gargallo, Isabel Vademécum para la formación de profesores : enseñar español como segunda lengua (L2)

  1. ed.: Alcobendas (Madrid): Sociedad General Española de Librería, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cassany, D., et al. Enseñar lengua

  Barcelona: Graó, 2001

 • Griffin, Kim Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L

  Madrid: Arco Libros, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Muñoz, Carmen Segundas lenguas : adquisición en el aula

  1. ed.: Barcelona: Editorial Ariel, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Payrató, Lluís De profesión, lingüista : panorama de la lingüística aplicada

  2. rev. ed.: Barcelona: Ariel, 2003

  Se bibliotekets söktjänst