Kursplan för Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2

Expression with 3D Environment Art for Games 2

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD519
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-01-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.
Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Mål

Kursen behandlar 3D-grafiska miljökomponenter för digitala spel med inriktning på realtidsimplementering av 3D-grafik för spel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Skapa egna materialnätverk och texturuppsättningar där optimeringstekniker tillämpas, såsom texture atlases och material layering,
 • Implementera avancerade ljussättningar för 3D-spel och VFX och partikeleffekter samt uppvisa kunskap om hur VFX används för att åstadkomma den avsedda estetiska upplevelsen av spelet,
 • Effektivt tillämpa fysisk simulering i realtid såsom rigid bodies,
 • Skapa element för digitala inom- och utomhusmiljöer för spel som uppvisar god förståelse för grafiska principer samt komposition och iscensättning,
 • Diskutera och implementera visuella komponenter i spelmiljön som förstärker spelets estetik och hjälper till att leda spelaren mot spelets mål, samt
 • Utvidga programvarans funktionalitet med hjälp av skriptspråk.

 

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning inom viktiga aspekter av mer avancerad environment art, inklusive VFX och optimeringstekniker. Kursinnehållet utgörs av individuella uppgifter rörande teoretiskt, tekniskt och konstnärligt innehåll samt tillämpning av både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter.

Kursen innehåller:

 • Skräddarsydda material och texturer
 • Procedural materials
 • VFX och partiklar
 • Återgivning av naturelement såsom vegetation
 • Fysisk simulering av hårda och mjuka ytor
 • Komposition och iscensättning tillämpat på miljöer
 • Skriptspråk

 

Undervisning

Kursen kombinerar undervisning och självstudier. Undervisningen behandlar de teoretiska, konstnärliga och tekniska delarna av kursen under seminarier och workshops.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter och skriftliga komponeneter under kursens gång samt betygsatta seminarier. Betygsättning baseras på hur väl inlämnade uppgifter uppvisar förståelse och tillämpning av kursens teoretiska, tekniska och konstnärliga innehåll så som det beskrivs i kursens mål samt i kriterierna för varje enskild uppgift.

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt på den avslutande uppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Plagiat och fusk
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen. 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019