Kursplan för GIS för humanister och samhällsvetare

GIS for the Humanities and the Social Sciences

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR766
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • formulera en frågeställning som lämpar sig för en GIS-baserad undersökning,
 • självständigt genomföra en GIS-baserad undersökning,
 • redogöra för olika GIS-metoder i lanskapsanalys,
 • jämföra och utvärdera olika typer av data som används i en GIS-baserad undersökning,
 • presentera en GIS-baserad undersökning i tal, skrift och bild.

Innehåll

Kursen förmedlar förmågan att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) och hur GIS kan användas för att analysera humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsfrågor. Den introducerar teoretiska aspekter av landskapsanalys och GIS. Föreläsningar varvas med laborationer. Kursen avslutas med att deltagarna tar fram fallstudier efter egna forskningsintressen. 

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, GIS-baserade laborationer, eget arbete under handledning och seminarier. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom laborationer och inlämnande av ett projektarbete. Examination sker på svenska eller engelska.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.