Kursplan för Östersjöområdets förhistoria

The Prehistory of the Baltic Area

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR770
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för Östersjöområdets generella kulturhistoriska utveckling från kolonisationen i slutet av förra istiden till och med bronsålderns slut,
 • ifrågasätta arkeologiska tolkningar som formulerats utifrån snäva lokala och nationalistiska perspektiv utifrån en bredare kunskap av den förhistoriska utvecklingen i Östersjöområdet,
 • problematisera begrepp som ”kulturell tillhörighet”, ”identitet” och ”etnicitet” i arkeologiska sammanhang,
 • redogöra för hur naturförändringar påverkat kulturella uttryck i ett långtidsperspektiv och hur kulturyttringar och interaktioner påverkat utvecklingen av Östersjöområdets förhistoriska bebyggelseutveckling.

Innehåll

I kursen presenteras olika lokala arkeologiska perspektiv från staterna runt Östersjön i förhållande till den förhistoriska tidsramen (äldre stenålder till bronsålderns slut). Aspekter på ekonomiska strategier och förhistorisk bebyggelseutveckling diskuteras i syfte att identifiera kulturella uttryck som har sin grund i faktiska förhållanden baserade på det arkeologiska materialet som inte kan begränsas av, eller vara beroende av nutida politiska och nationella gränser. Hela Östersjöområdets kulturhistoriska utveckling är därmed i fokus och studeras som ett gemensamt forskningsområde. Undervisningen ges på engelska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Kursen avslutas med en studentkonferens med individuella presentationer av självvalda ämnen. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av en skriftlig uppgift som också presenteras muntligt i form av ett vetenskapligt ”paper” vid en avslutande studentkonferens, samt genom aktivt deltagande i övningar och seminarier. För betyget Godkänd krävs deltagandet i övningar och seminarier och studentkonferensen. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänt betyg på den skriftliga tentamen. 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.