Utbildning

Kursplan för Musikkritik och estetisk värdering

Music Critique and Aesthetic Judgement

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU064
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
- självständigt producera kritiska, argumenterande och värderande texter om musik och musikframträdanden
- reflektera över musikskribenters och musikkommunikatörers olika roller och uppgifter och kunna producera texter i olika textgenrer vilka i sin utformning tar hänsyn till specifika förväntningar och situationer
- redogöra för huvuddragen i musikestetikens historia och förklara de centrala estetiska begreppen och tanketraditionerna
- redogöra för huvuddragen i musikkritikens historia, relatera den till musikhistoriska och musikestetiska sammanhang och förklara hur kritikernas roll hängt samman med dessa.

Innehåll

Kursen behandlar olika praktiker, historiskt och i nutid, där musikaliska värdeomdömen har haft betydelse. Där ingår de musikestetiska diskussionerna och debatterna från äldre tid till nutid, musikkritik i dagspress och andra media men även andra sammanhang där kombinationen av presentation och värdering i språklig form är och har varit betydelsefulla. Ett viktigt moment är praktiska övningar i att skriva kritiska och kommunicerande texter om musik för olika syften och sammanhang.

Undervisning

Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Utöver detta tillkommer ett antal artiklar, e-artiklar och textutdrag. För en komplett lista, se schema som publiceras vid kursstart. (Kommer att publiceras via studentportalen.uu.se)