Kursplan för Musikkritik och estetisk värdering

Music Critique and Aesthetic Judgement

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU064
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
- självständigt producera kritiska, argumenterande och värderande texter om musik och musikframträdanden
- reflektera över musikskribenters och musikkommunikatörers olika roller och uppgifter och kunna producera texter i olika textgenrer vilka i sin utformning tar hänsyn till specifika förväntningar och situationer
- redogöra för huvuddragen i musikestetikens historia och förklara de centrala estetiska begreppen och tanketraditionerna
- redogöra för huvuddragen i musikkritikens historia, relatera den till musikhistoriska och musikestetiska sammanhang och förklara hur kritikernas roll hängt samman med dessa.

Innehåll

Kursen behandlar olika praktiker, historiskt och i nutid, där musikaliska värdeomdömen har haft betydelse. Där ingår de musikestetiska diskussionerna och debatterna från äldre tid till nutid, musikkritik i dagspress och andra media men även andra sammanhang där kombinationen av presentation och värdering i språklig form är och har varit betydelsefulla. Ett viktigt moment är praktiska övningar i att skriva kritiska och kommunicerande texter om musik för olika syften och sammanhang.

Undervisning

Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Utöver detta tillkommer ett antal artiklar, e-artiklar och textutdrag. För en komplett lista, se schema som publiceras vid kursstart. (Kommer att publiceras via studentportalen.uu.se)