Kursplan för Mellan forntid och nutid - nedslag i Gotlands rika kulturhistoria

Between Past and Present: Samples from the Rich Cultural History of Gotland

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-04-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för huvudragen i den kulturhistoriska utvecklingen på Gotland, från forntid fram till idag
 • diskutera vilken betydelse kulturarv har i sin samtid
 • förmedla kunskap om kulturmiljöer och kulturobjekt i landskapet

Innehåll

Under kursen görs nedslag i den gotländska kulturhistorien, från tidiga stenålderssamhällen fram till idag. Lärare och forskare från osteologi, arkeologi, historisk arkeologi och antikens kultur och samhällsliv, verksamma vid institutionen för arkeologi och antik historia belyser denna utveckling ur olika perspektiv. Kursen syftar mot denna bakgrund också till att belysa vilken roll kulturarv har i dagens samhälle och vilken relation kulturarv kan ha i lokal och regional utveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Examination

Examinationen utgörs av en enskild fördjupning i ett projektarbete där kursens teoretiska innehåll ska fungera som en grund. Det examinerande projektarbetet består av en skriftlig del samt en kort muntlig presentation vid kursens slut.
För kursen används betygen underkänd (U) och godkänd (G). 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.