Kursplan för Konstvetenskap A

Art History A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV800
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • visa kunskap och förståelse inom ämnet konst- och bildvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
 • redogöra för det aktuella forskningsläget och dess tolkningar av ämnets objektsflora såsom religiösa kultföremål, konstnärliga och instrumentella bilder, massmediala uttryck, byggnader och bebyggelse,
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information samt kritiskt kunna diskutera företeelser och frågeställningar,
 • kommunicera förvärvade kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig form,
 • visa förmåga att söka ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens.

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment om vardera 7,5 hp. Inom varje moment presenteras och behandlas ett representativt urval objekt. Bilder såväl som byggnader diskuteras i ett konstvetenskapligt perspektiv, men också i en vid kontext varvid exempelvis historiska, ideologiska, genusrelaterade, sociala och religiösa aspekter beaktas. Därtill avses att ge en introduktion i grunderna för såväl den instrumentella bildens som konstbildens kunskapsteori. Kursen omfattar allt från religiösa kultföremål, konstnärligt betingade såväl som instrumentellt motiverade bilder, massmediala bildkulturer, unika och industriellt producerade artefakter till byggnader och bebyggelse.

Moment 1: Antiken t.o.m. europeisk medeltid, 7,5 hp
Momentet behandlar bild och arkitektur under antiken. Det behandlar också medeltidens bild och arkitektur i Europa utanför Norden (t o m ca 1350) och i Sverige och övriga Norden (t o m ca 1500) samt visar på samband mellan bild, arkitektur, religion, politik, idéhistoria och historia.

Moment 2: Västerländska bild- och byggnadskulturer, ca 1350-1750, 7,5 hp
Momentet behandlar bild- och byggnadskulturer och gestaltade miljöer och dess uttryck från mitten av 1300-talet till ca 1700-talets mitt. Såväl bilder och artefakter som byggnader och gestaltade mljöer behandlas i ett kontextuellt perspektiv.

Moment 3: Europeiska bild- och byggnadskulturer 1750-1900, 7,5 hp
Momentet behandlar, liksom de två tidigare momenten, bild- och byggnadskulturer och gestaltade miljöer, men tar även upp massproduktion av bilder och artefakter, liksom spridningsaspekter. Därtill behandlas fotografiets betydelse.

Moment 4: 1900-talet och det begynnande 2000-talet, 7,5 hp
Momentet behandlar 1900-talets och det tidiga 2000-talets olika strömningar och konstformer, inkluderande design, formgivning och arkitektur.

Undervisning

Kursen ges både på Campus Gotland och på distans. För campuskursen är undervisningsformen föreläsningar, seminarier, examinationer och studiebesök samt muntliga och/eller skriftliga redovisningar. För den nätbaserade utbildningen sker undervisningen främst genom nätbaserade träffar, diskussionsfora samt skriftliga redovisningar.

Examination

Varje moment examineras för sig och genom olika typer av skriftlig tentamen eller annan för momentet lämplig modell. Som betyg på momenten och kursen i sin helhet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga moment är godkända. För Väl godkänt på hel kurs krävs VG på minst tre av momenten.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Övergripande kurslitteratur

 • Chadwick, Whitney Women, art, and society

  4. ed.: London: Thames & Hudson, 2007

  finns senare utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005

  eller senare utgåva.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000

  Bokförlaget Atlantis AB, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Waldhör, Ivo Eriksson, Torkel Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register

  2., [revid.] uppl.: Lund: Studentlitt., 1976

  eller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

 • Broby-Johansen, R. Garff, Jan Konstordbok : 6000 konsttermer från A till Ö

  1. uppl. i detta utförande: Stockholm: B. Wahlström, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gotlands kyrkor : en vägledning Lagerlöf, Erland; Svahnström, Gunnar; Hallgren, Sören; Nômmik, Juhan

  4., omarb. uppl.: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Lars; Larsson, Thomas B.; Arrhenius, Birgit Signums svenska konsthistoria. : [Bd 1] Stenåldern

  Lund: Signum, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Summerson, John Newenham. The classical language of architecture

  [2. ed.], ny tr. 1991: London: Thames & Hudson, cop. 1980, tr. 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Oxford art online

  Oxford: Oxford University Press, 2008-

  Inloggning krävs

  Se bibliotekets söktjänst

Moment 1: Antiken t.o.m. europeisk medeltid, ca 1300. 7,5 hp

 • Camille, Michael Image on the edge : the margins of medieval art

  London: Reaktion books, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chadwick, Whitney. Women, art, and society

  5th ed.: London: Thames & Hudson, 2012

  s.17-65

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005

  Eller Honour, Hugh; Fleming, John: The Visual Arts: A History.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 2: Västerländska bild- och byggnadskulturer ca 1300-1750. 7,5 hp

 • Ackerman, James S. Palladio

  Repr.: London: Penguin books, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alpers, Svetlana Rembrandt's enterprise : the studio and the market

  Chicago: University of Chicago Press, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chadwick, Whitney. Women, art, and society

  5th ed.: London: Thames & Hudson, 2012

  s. 66-174

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : att tolka visuella uttryck

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005

  Eller Honour, Hugh; Fleming, John: The Visual Arts: A History.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Snickare, Mårten; Thorwid, Hans Tessin : Nicodemus Tessin d.y. : kunglig arkitekt och visionär : en konstbok från Nationalmuseum

  Stockholm: Nationalmuseum, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 3: Europeiska bild- och byggnadskulturer 1750 -1900. 7,5 hp

Europeiska bild- och byggnadskulturer 1750 -1900. 7,5 hp

 • Bergdoll, Barry European architecture : 1750-1890

  Oxford: Oxford Univ. Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chadwick, Whitney. Women, art, and society

  5th ed.: London: Thames & Hudson, 2012

  s. 175-278.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : att tolka visuella uttryck

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005

  Eller Honour, Hugh; Fleming, John: The Visual Arts: A History.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000

  Bokförlaget Atlantis AB, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 4: 1900-talet och det begynnande 2000-talet. 7,5 hp

 • Chadwick, Whitney. Women, art, and society

  5th ed.: London: Thames & Hudson, 2012

  s. 279-466

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Clarke, Graham The photograph

  Oxford: Oxford University Press, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Colquhoun, Alan Modern architecture

  Oxford: Oxford University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : att tolka visuella uttryck

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005

  Eller Honour, Hugh; Fleming, John: The Visual Arts: A History.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000

  Bokförlaget Atlantis AB, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur (artiklar o. dyl.) kan tillkomma efter lärares anvisningar.

Versioner av litteraturlistan