Kursplan för Skönhetens mask

The Mask of Beauty

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV811
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper om porträttmåleriets och skönhetsidealens historia under perioden 1500-1900 samt ha kunskaper om de sociala och kulturella normer och värderingar som bidragit till att skapa olika moden och ideal. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av proträttmåleri från ovanstående period. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, muséer och media samt som grund för vidare utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt upplagd. Varje tidsepok studeras ur såväl ett konst- som dräkthistoriskt perspektiv. Olika tematiska frågor ställs rörande exempelvis synen på kroppen, könsroller, sociala hierarkier och identiteter.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och andra studenter i fokus.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora samt författande av inlämningsuppgifter och PM. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2018

 • Brown, Carolina Skönhetens mask : historia om kropp och själ, ideal och verklighet

  [Ny, rev. uppl.]: Stockholm: Carlsson, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Entwistle, Joanne The fashioned body : fashion, dress and modern social theory

  Cambridge: Polity Press, 2000

  s. 1-163, 181-207.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ribeiro, Aileen Facing beauty : painted women & cosmetic art

  New Haven, Conn.: Yale University Press, 2011

  s. 1-288.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vincent, Susan The anatomy of fashion : dressing the body from the Renaissance to today

  Oxford: Berg, 2009

  s. 1-157.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • West, Shearer Portraiture

  Oxford: Oxford University Press, 2004

  s. 9-161.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare ett mindre antal sidor nätbaserat material tillkommer.