Kursplan för Konstvetenskap C

Art History C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV830
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G2E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Konstvetenskap B
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha fördjupad kunskap om och insikt i det konstvetenskapliga ämnets teoretiska och metodiska grundvalar samt möjlighet till ämnesbunden eller tvärvetenskaplig fördjupning. Studenten ska vidare kunna analysera och tolka skilda former av konst och visuella uttryck samt försvara och framföra sina resultat i muntlig eller skriftlig form.

Innehåll

Moment 1: Teori och metod, 7,5 hp
Den inledande delkursen ger kunskaper om konstteorins och estetikens historia, materialkunskap och dokumentation samt kriterier för vetenskaplig text.

Moment 2: Läsmoment, 7,5 hp
Momentet innebär dels studium av äldre litteratur av sådan art att studenten förväntas vara förtrogen med den, dels studium av svenska doktorsavhandlingar.

Moment 3: Uppsats, 15 hp
Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning och diskussion av en konstvetenskaplig problemställning.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad undervisning.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen eller PM. Uppsatsen ventileras i seminarieform. Som betyg på moment och kurs i sin helhet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs VG på minst två av momenten inklusive uppsatsmomentet.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2018

KURSLITTERATUR

Moment 1: Teori och metod

 • Gombrich, E. H Art and illusion : a study in the psychology of pictorial representation

  6. ed.: London: Phaidon Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kjørup, Søren Torhell, Sven-Erik Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

  2., [rev. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendium 1: Ett antal vetenskapliga recensioner om ca. 20 sidor. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.
Kompendium 2: Studenten läser antingen ett bildinriktat eller ett arkitekturinriktat kompendium med texter som har olika metodologiska och teoretiska utgångspunk-ter men med ett likartat tema. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.

Moment 2: Läsmoment

A. Studenten väljer två titlar ur nedanstående lista. Verken finns i många utgåvor, sidantalet varierar.

 • On the art of building in ten books Alberti, Leon Battista Rykwert, Joseph; Leach, Neil; Tavernor, Robert

  Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 1991

  (De Re Aedificatoria) (1485).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alberti, Leon Battista On painting

  London: Penguin, 1991, cop. 1972

  (Della pittura) (1436).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cennini, Cennino Mottez, Victor; Möller, Sigurd Boken om målarkonsten

  [Ny utg.]: Stockholm: Till & från förl., 2000

  (Il libro dell’arte della pittura) (1437).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Ragnar Konstverkets födelse

  Stockholm: Natur o. Kultur, 1940

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ruskin, John The seven lamps of architecture : [Illustr.]

  London: 1849

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vitruvius, ; Mårtelius, Johan Dalgren, Birgitta Om arkitektur : tio böcker

  Rev. pocket utg.: Stockholm: Dymling, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare valbara titlar kan tillkomma.

B. Studenten väljer utöver vad som nämnts under A två svenska doktorsavhandlingar i konstvetenskap.

Moment 3: Uppsats

Kurslitteratur bestäms av ansvarig handledare efter samråd med studenten och i enlighet med vad genomförandet av uppsatsarbetet kräver.