Kursplan för Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL (uppdragsutbildning)

Interprofessional Learning in Asthma, Allergy and COPD (Contract Education)

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8ME030
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1N, Fysioterapi A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-06-18
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 33, 2018
 • Behörighet: Leg. sjuksköterska, leg. fysioterapeut/sjukgymnast
   
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Mål

Förvärva kunskaper om omvårdnad och rehabilitering vid astma och allergi samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), så att man efter genomgången kurs kan planera, genomföra och utvärdera omvårdnad och rehabilitering.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-Redogöra för prevalens, epidemiologi, morbiditet, mortalitet, diagnostik samt differentialdiagnoser vid astma och KOL
-Förklara lungfysiologins och immunologins mekanismer för sjukdomsutveckling
-Förklara patofysiologi och symtombild vid astma, allergi och KOL
-Redogöra för samsjuklighet/multisjuklighet vid astma, allergi och KOL
-Redogöra för och analysera farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid astma, allergi och KOL
-Redogöra för innehåll, genomförande och utvärdering av omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser vid astma, allergi och KOL
-Redogöra för metoder för att främja, och bibehålla effekter av, rehabilitering och fysisk aktivitet
-Redogöra för innehåll, planering och genomförande av arbetet med en astma/KOL-mottagning
-Identifiera och analysera aktuell medicinsk forskning, beprövad erfarenhet och utvecklingsarbete relaterat till astma, allergi och KOL

Färdighet och förmåga:
-Tillämpa adekvat evidensbaserad vård vid diagnostik av astma, allergi och KOL
-Tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer, läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer samt nationella och internationella kunskapsstöd för astma, allergi och KOL.
-Utföra undersökningar i samband med screening och diagnostik samt tolka resultat av spirometri- och FEV1/FEV6-mätning
- Söka och referera till relevant vetenskaplig litteratur med anknytning till ämnen i hem- och fördjupningsuppgifter samt muntligt och skriftligt redogöra för detta
-Kritiskt granska, värdera och diskutera fördjupningsuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningsätt:
-Värdera farmakologisk och icke-farmakologisk behandling inkluderande inhalationsteknik i relation till svårighetsgrad hos personer med astma, allergi och KOL
-Värdera och dra slutsatser utifrån medicinska och icke-farmakologiska undersökningar vid astma, allergi och KOL
-Jämföra och värdera metoder för utvärdering av omvårdnadsinsatser, hälsopromotion, fysisk aktivitet och rehabilitering vid astma, allergi och KOL i förhållande till vetenskapliga och samhälleliga aspekter

 

Innehåll

Medicinska ämnen:
Lungfysiologi, patofysiologi, sjukdomslära, epidemiologi, mortalitet, morbiditet, samsjuklighet, prevalens, riskfaktorer, farmakologi, diagnostik, differentialdiagnostik, spirometri

Beteendemedicin:
Beteendeförändring

Omvårdnad och rehabilitering:
Evidensbaserad vård och vetenskaplig metodik, mätmetoder/utvärderingsmetoder vid omvårdnad och fysioterapi, patientutbildning, personcentrerat arbetssätt, interprofessionellt lärande och interprofessionell samverkan, fysisk aktivitet och fysisk träning, metoder för att främja fysisk aktivitet, luftvägsregistret, riktlinjer för skriftlig och muntlig presentation, skriftlig och muntlig presentation av hemuppgifter och fördjupningsuppgift, litteratursökning via databaser
 

Undervisning

Arbetsformer/undervisning:
Kursen ges på kvartsfart. Fyra tillfällen i Uppsala à två dagar samt en avslutande dag (totalt 9 undervisningsdagar) och samtliga dagar är obligatoriska. Förutom kursdagarna i Uppsala så kommer kommunikation mellan kursdeltagare och kursledare respektive kurskamrater att ske via webben. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, instuderingsfrågor och individuella arbeten. En fördjupningsuppgift som löper under hela kursen samt två hemuppgifter redovisas både skriftligt och muntligt vid kursträffarna. Fördjupningsuppgiften, hemuppgifterna och instuderingsfrågorna kan genomföras enskilt eller tillsammans med en kurskamrat.

Examination

Examination:
Muntliga och skriftliga redovisningar av två hemuppgifter
Skriftlig redovisning av instuderingsfrågor
Muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsarbetet 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.