Kursplan för Genus, arbete och familj

Gender, Work and Family

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN042
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-08-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.
 

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga begrepp, teorier och frågeställningar inom forskningsområdet arbete och familj
 • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier om arbete och familj
 • göra analyser av genusvetenskapliga frågeställningar och empiriska material inom givna tidsramar
 • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen introducerar aktuell genusforskning med samhälleliga perspektiv på arbete och familj. Mot en bakgrund av historiska perspektiv och globala utblickar fokuseras nutida förhållanden i en svensk kontext. Kursen är identisk med Genusvetenskap A, delkurs 2: Arbete och familj (7,5 hp).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Kursen examineras genom fältarbete, hemtentamen och seminariedeltagande. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betygskriterier delas ut vid kursstart.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Litteraturlista

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  (i urval, ca 45 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Almén, Mikael Jämställdhet med intersektionellt perspektiv: En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet

  Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  Länk till artikel

  (20 s.)

 • Alsarve, Jenny; Boye, Katarina Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 49 (2012) nr. 2 s. 103-128

  (25 s.) (Tillgänglig via ub.uu.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berggren, Kalle "Snubben trodde han var cool för han hade en pistol" : maskulinitet, våld och föräldraskap i svensk rap

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  (24 s.)

  2016(37):3, s. 51-74

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Becoming Fertile in the Land of Organic Milk: Lesbian and Queer Reproductions of Femininity and Motherhood in Sweden

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  Länk till artikel

  vol. 21 (2018) nr. 7 s. 1021-1038

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Holgersson, Charlotte; Wahl, Anna; Höök, Pia; Linghag, Sophie

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eduards, Maud Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor

  Stockholm: Atlas, 2007

  (i urval, ca 50 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freidenvall, Lenita Intersektionalitet och feminism - en komplicerad kombination?

  Ingår i:

  Tidskrift för politisk filosofi

  Stockholm: Thales, 1997-

  Länk till artikel

  (2016) nr. 2 s. 1-16

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergman, Helena; Eriksson, Maria; Klinth, Roger Föräldraskapets politik : från 1900- till 2000-tal

  1. uppl.: Stockholm: Dialogos, 2011

  (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gondouin, Johanna Adoption,surrogacy and Swedish exeptionalism

  Ingår i:

  Critical Race and Whiteness Studies

  Australian Critical Race & Whiteness Studies Association (ACRAWSA),

  vol. 8 (2012) nr. 2 s. 1-20

  (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Monica I moderskapets skugga : berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Örebro: Örebro universitet, 2014

  Fulltext

  (i urval, ca 55 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Peterson, Helen Absent Non-Fathers: Gendered representations of voluntary childlessness in Swedish newspapers

  Ingår i:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  Länk till artikel

  vol. 14 (2012) nr. 1 s. 22-37

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Program för lika villkor vid Uppsala Universitet, Handlingsplan för likabehandling av studenter

  Uppsala Universitet,

  Laddas ner här:

 • På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet. 2016

  Örebro: Statistiska centralbyrån, 2016

  Publikationen i fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita Omsorgsarbete i omvandling : genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Göteborg: Makadam, 2008

  urn:nbn:se:su:diva-7320

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thapar-Björkert, Suruchi Gender, Nations and Nationalism

  Ingår i:

  Waylen, Georgina The Oxford handbook of gender and politics

  Oxford: Oxford University Press, c2013

  (s. 808-828) (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden [Elektronisk resurs] : Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-371487

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan