Kursplan för Inledande programmering med Java

Introduction to Programming with Java

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS233
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Programvaruteknik G1N, Informationssystem G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • förklara grundläggande programmeringsbegrepp,
 • beskriva grundläggande begrepp relevanta för objektorientering och felhantering.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • konstruera enkla strukturerade objektorienterade program,
 • kommunicera och motivera lösningsförslag till programmeringsuppgifter,
 • dokumentera och förklara sin egen och andras kod,
 • implementera grundläggande algoritmer.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • värdera lösningar på programmeringsuppgifter utifrån funktion och struktur.

Innehåll

Kursen behandlar hur man skapar strukturerade objektorienterade program med hjälp av programmeringsspråket Java. För att uppnå detta behandlas programmeringsbegrepp såsom variabel, metod, selektion, iteration och enklare algoritmer. Kursen ger även en introduktion till objektorientering där klasser, objekt, arv och komposition är centralt. Andra delar som behandlas är dokumentation, felhantering och felsökning. De teoretiska begreppen tillämpas kontinuerligt i övningar och laborationer.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom laborationer och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019