Kursplan för Databaser 1

Databases 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-03-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp
 • Kandidatprogram i digital affärsutveckling 180 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för grundläggande databasbegrepp,
 • förklara begrepp, struktur och säkerhet i en relationsdatabas,
 • redogöra för tekniker och modeller för utformning av en relationsdatabas,
 • beskriva rättsregler och rättsprinciper gällande datalagring, dataskydd och personlig integritet. 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • utforma datamodeller med utgångspunkt från verksamhetsbehov,
 • analysera en konceptuell datamodell och med utgångspunkt från denna implementera en relationsdatabas,
 • konstruera en relationsdatabas samt lägga in, ändra och söka data ur denna,
 • förbättra databasdesign genom att tillämpa normalisering. 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:
 • värdera kvalitén hos datamodeller givet olika kriterier.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till databaser med fokus på relationsdatabasdesign. Kursen inkluderar konceptuell datamodellering med stöd av ER-diagram, konstruktion av databaser och att arbeta med lagring och hämtning av data i en relationsdatabas, med stöd av det standardiserade frågespråket Structured Query Language (SQL). Kursen behandlar även databashanterarens uppgift att tillhandahålla databastjänster samt upprätthålla dataintegritet. Kursen behandlar även säkerhet och risker i samband med datalagring med utgångspunkt från såväl relevanta lagrum som etiska aspekter.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019