Kursplan för Informationssystem och affärsutveckling

Information Systems and Business Development

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS238
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:
Kandidatprogram i digital affärsutveckling 180 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva den roll ämnet informationssystem har i akademi och samhälle,
 • förklara grundläggande principer för affärsutveckling och utveckling av informationssystem och dess ingående delar, 
 • redogöra övergripande för relationen mellan systemutveckling och kunskapsutveckling inom ämnet informationssystem.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • planera, genomföra och tolka intervjuer i syfte att förstå verksamhetsbehov i samband med utveckling av informationssystem,
 • formulera krav på IT-system,
 • skapa grundläggande konceptuella modeller av verksamhet och IT-system,
 • identifiera möjligheter och utmaningar med användningen av digitala resurser i verksamheter samt strategier för digital affärsutveckling.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • söka och kritiskt värdera källor inom området informationssystem,
 • argumentera muntligen och skriftligen med en tydlig spårbarhet till litteratur och insamlad data.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala begrepp inom området informationssystem:

 • Informationssystem och systemvetarrollen
 • Intressenter och olika perspektiv i verksamhets- och systemutveckling
 • IT-system, informationssystem och verksamhet
 • Metoders betydelse för verksamhets- och systemutveckling
 • Modellbegreppet och konceptuell modellering
 • Strategier för ledning och användning av digitala resurser
 • Designforskning
Moment 1: Grundläggande begrepp, 2,5 hp
Momentet introducerar grundläggande begrepp inom ämnet informationssystem, inklusive begrepp kring verksamhet, IT-system, konceptuella modeller och designforskning. I momentet introduceras även hur kunskapsutveckling sker inom ämnet och var forskningsresultat publiceras.

Moment 2: Intressentcentrerad design av IT-system, 3,5 hp
I detta moment genomför studenterna intervjuer för att utreda verksamhetsproblem och tar med utgångspunkt från resultaten fram konceptuella modeller och designprototyper för ett IT-system.

Moment 3: Ledning och användning av digitala resurser, 1,5 hp
Momentet fokuserar på strategier för ledning och användning av digitala resurser för att lösa utmaningar och skapa möjligheter för affärsutveckling.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.