Kursplan för Motion graphics i speldesign

Motion Graphics in Game Design

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD521
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.
Kursen är en fristående kurs och är en valbar kurs inom kandidatprogrammen i speldesign.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • hantera, beskriva, dokumentera och evaluera ett digitalt grafikprojekt,
 • redogöra för grundläggande tekniska aspekter av digitala effektproduktioner, samt olika former av Graphic user interface (GUI).
 • uppvisa grundläggande kunskaper och färdigheter i att ställa samman bild, text och ljud med hjälp av Adobe AfterEffects eller motsvarande mjukvara, samt
 • uppvisa grundläggande tekniska och konstnärliga kunskaper och färdigheter i att rendera och komprimera flera lager av grafiska element i digitala spel genom Compositing för interaktionsdesign.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i effektproduktion (post produktion) av rörliga bildsekvenser med hjälp av mjukvara såsom Adobe AfterEffects. Studenterna utvecklar färdigheter i att producera interaktionsdesign för dataspel med hjälp av rörlig 2D-datorgrafik. Kursen omfattar de praktiska stegen av produktion från idé och interface design till tillämpning.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska.
Undervisningen består av föreläsningar och workshops med projektuppgifter under handledning.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter i form av 2D-grafiska produktioner, presentationer och en avslutande reflekterande rapport som beskriver kopplingen mellan teori, metod och gestaltningsresultat. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga inlämningsuppgifter, presentationer och den avslutande reflekterande promemorian är godkänd. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar förståelse för de teoretiska delarna av kursen genom att tillämpa dessa i de avslutande inlämningsuppgifterna och den skriftliga reflektionen.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter delar av kursen Introduktion till 5SD001 Special Effects, 15 hp, 5SD041 Motion Graphics - en introduktion, 15 hp. och kursen 5SD502 Motion Graphics - en introduktion 15.0 hp

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019