Kursplan för Byggnation, drift och underhåll av vindparker

Construction, Operation and Maintenance of Wind Farms

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV156
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Vindkraftprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 5 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, Projektkurs: Förstudie vindkraftprojekt, 10 hp, Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp, Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika moment inom byggnation av vindkraftsprojekt
 • redogöra för hur drift och underhåll planeras för vindkraftsprojekt
 • analysera resurser och kostnader för ett projekts livscykel baserat på relevant teori och praktisk erfarenhet
 • skapa en detaljerad byggplan för ett vindkraftsprojekt som inkluderar en logistik plan

Innehåll

Kursen introducerar logistikteori och vägledning för byggnation, drift och nedmontering av vindkraftsprojekt. Dessa används för att skapa en logistikplan som identifierar och tillhandahåller lösningar för potentiella problem och risker för projekt. Dessutom kommer kursen att identifiera nyckelutmaningar och lösningar för planering av byggnations- och driftfasen av ett vindkraftsprojekt där även hälsa och säkerhetsaspekter ingår. Livscykelkostnader för drift och underhåll kommer att bli granskade både i teori och praktik för havs- och landbaserad vindkraft.

Undervisning

Föreläsningar, workshops och seminarier.

Examination

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter 4 hp, aktivt deltagande i seminarier 2 hp och skriftlig projektrapport 4 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

 • Brower, Michael Wind resource assessment : a practical guide to developing a wind project

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk