Kursplan för Ledning och finansiering av vindprojekt

Wind Project Management and Finance

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV157
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Vindkraftprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 5 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, Projektkurs: Förstudie vindkraftprojekt, 10 hp, Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp, Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och föreslå lösningar för problem och risker i projektplaner och tidsscheman
 • utföra och värdera detaljerade analyser av kostnader och finansiering av ett projekts hela livscykel
 • redogör för vilka kommersiella och legala avtal samt finansiella dokument som behövs för byggnation och drift av vindkraftsprojekt
 • identifiera och rekommendera viktiga funktioner hos kontrakt och överenskommelser för ett projekts livscykel
 • värdera värdet av vindkraft i energisystem

Innehåll

Kursen innehåller arbete med schemaläggning och planering av vindkraftprojekt. Det kommer att introduceras hur man kan hantera potentiella problem och tillhandahålla lösningar både för vanliga och oväntade händelser inom schemaläggningen. Vidare kommer kursen att beskriva hur man kan utveckla ett kostnads- och finansieringsramverk för ett vindkraftsprojekts olika faser från idé till nedmontering. De viktiga finansiella dokument såväl som nödvändiga kontrakt vid olika faser som ingår i ramverket kommer att identifieras och värderas. Därutöver kommer vindkraftens roll i energisystemet att utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupp- och fältarbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier 3 hp.
Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete 2 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019